Direktør

Sekretariatet for konfliktrådene

Konfliktrådet

 • Plassering

  Oslo

 • Selskap

  Konfliktrådet (Justis- og beredskapsdepartementet)

 • Referansenummer

  NO-03447

www.konfliktraadet.no

Stillingen

Direktøren leder arbeidet ved Sekretariatet for konfliktrådene, og er dermed også etatsleder for 22 statlige konfliktråd. Konfliktrådene er en viktig samfunnsaktør for å forebygge kriminalitet og løse konflikter mellom mennesker på en effektiv måte. Konfliktrådene har de senere årene vært gjennom store endringer, og organisasjonens oppgaver har blitt utvidet og endret. I 2014 fikk konfliktrådene ansvar for gjennomføring av særskilte straffereaksjoner overfor ungdom, ungdomsstraff og ungdomsoppfølging. Konfliktrådene spiller derfor en viktig rolle i arbeidet mot ungdomskriminalitet. Det er igangsatt et arbeid med digitalisering av konfliktrådene, som både skal forenkle arbeidsprosesser, gjøre konfliktrådene mer tilgjengelig samt styrke personvern og rettssikkerhet. Ny direktør skal videreføre dette arbeidet, og ta initiativ til faglig utvikling og videreutvikle organisasjonen. Direktøren har ansvaret for Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging.

Viktige utfordringer 

 • å videreutvikle organisasjonen slik at den er rustet til å løse samfunnsoppdraget i årene fremover
 • å øke kjennskapen til konfliktrådets tjenester i befolkningen generelt og hos samarbeidspartnere spesielt
 • å styrke kvaliteten i konfliktrådenes tjenester og arbeidet med ungdomsstraff og ungdomsoppfølging
 • å videreutvikle samhandlingen med aktører innen straffesakskjeden og andre relevante instanser, herunder politi, påtalemyndighet, domstoler, kriminalomsorg og kommuner
 • å bidra til større bevissthet om sektorovergripende utfordringer og løsninger på det kriminalitetsforebyggende området
 • å videreføre arbeidet med virksomhetsstyring og lederutvikling

Direktøren skal videre bidra til en god styringsdialog med Justis- og beredskapsdepartementet.
Stillingen er i stor grad preget av samarbeid med andre aktører innen straffesakskjeden, og vil innebære en del reisevirksomhet. Direktøren må kunne representere organisasjonen overfor andre virksomheter og media. Den som ansettes må ha plettfri vandel.

Det kreves

 • relevant utdanning på masternivå
 • god forvaltningsmessig forståelse og god rolleforståelse
 • ledererfaring og solide lederegenskaper. Søkere må kunne dokumentere gode resultater fra omstillings- og utviklingsprosesser og god gjennomføringsevne
 • motivasjon for utvikling og modernisering av etaten
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne, også på engelsk
 • kjennskap til området er en fordel

Vi ser etter deg som er

 • tydelig, samarbeidsorientert og samlende
 • utviklingsorientert og har gode kommunikasjonsevner
 • helhetsorientert og med et strategisk perspektiv
 • motiverende og som har en engasjerende lederstil
 • tillitvekkende og har faglig og personlig integritet
 • drivende og gjennomføringssterk, men som også er flink til å skape resultater gjennom andre

Vi tilbyr en spennende stilling som nasjonal samfunnsaktør i en organisasjon i utvikling. Stillingen er fast og har lønnsspenn mellom 1.050.000 - 1.250.000 kroner. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Staten er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av bakgrunn.

Kontakt Mercuri Urval v/Bjørn M. Godsveen tlf. 975 59 063/Ole Petter Bratteberg på tlf. 975 59 036 for en uforpliktende og fortrolig samtale. For mer informasjon om stillingen ta kontakt med ekspedisjonssjef Håvard Bekkelund i Justis- og beredskapsdepartementet tlf. 908 63 905.

Søknadsfrist: 4. mars 2019. Søk på stillingen via Jobbnorge HER.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkerne vil bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Om selskapet

Konfliktrådet er en statlig virksomhet som bistår i å løse konflikter mellom private parter, eller mellom fornærmede og enkeltpersoner når en straffbar handling er begått. Konfliktrådet har også ansvar for de særskilte straffereaksjonene overfor ungdom, ungdomsstraff og ungdomsoppfølging.

Konfliktrådet er underlagt Justis- og beredskapsdepartementet, og har to organisatoriske nivåer med 22 lokale konfliktråd. Sekretariatet for konfliktrådene er overordnet faglig og administrativt ansvarlig. Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging er også lagt under Sekretariatet for konfliktrådene. Det er i alt 130 ansatte i virksomheten, hvorav Sekretariatet for konfliktrådene har 25 ansatte med kontorsted sentralt i Oslo. Se www.konfliktraadet.no for mer informasjon.