Våra värderingar och uppförandekod

Våra värderingar och vår uppförandekod grundar sig i vår långsiktiga affärstro och de krav som ställs på oss i vår affärssituation:  

 • Alla anställda förväntas arbeta och uppträda enligt vårt företags värderingar och uppförandekod, var helst i världen vi är.
 • Vi kommer inte att bedriva affärsrelationer som placerar våra värderingar eller uppförandekoder i fara
 • Våra värderingar och uppförandekoder kommer att integreras i vår företagspolicy och övrigt strukturellt kapital

Våra värderingar

 • Vi tar fullt personligt ansvar för vårt eget beteende och prestation
  Vårt beteende möter högsta krav på personligt och professionellt ansvar
  Vi skapar förtroende
 • Vi är fast beslutna att nå hög kvalitet i allt vårt arbete
  Vi arbetar resultatorienterat, effektivt och flexibelt
  Vi skapar framgång
 • Vi samarbetar med respekt och positiv energi gentemot kunder, kandidater, kollegor och övriga intressenter
  Vi värdesätter mångfald och förenar människor kring gemensamma mål
  Vi skapar starka relationer
 • Vi prioriterar våra kunders behov varje dag
  Vi är marknadsorienterade och fokuserar på att förstå behoven hos våra kunder och i marknaden
  Vi skapar djup expertis
 • Våra ledare och partners tar affärsansvar för vårt företags resultat
  Våra ledare och partners handlingssätt förespråkar företagets mål och strategier och säkerställer att företagets system följs korrekt
  Vi skapar ett företag

Vår uppförandekod

 • Anställdas och chefers ansvar
  Anställda vid Mercuri Urval ska alltid utföra sina arbetsuppgifter i företaget, dess kunders och kandidaters bästa intresse. Vi rapporterar omedelbart och vidtar nödvändiga åtgärder vid händelser som placerar företaget, dess anställda, kunder eller kandidater i fara.
 • Affärspraxis
  Mercuri Urval arbetar enligt dokumenterade kvalitetsstandarder, arbetsrutiner och styrningsmodeller. Våra högkvalitativa arbetsprocesser säkerställer att överenskomna mål uppnås och att standarder efterlevs.
 • Anställningspraxis
  Mercuri Urvals anställda arbetar enligt våra värderingar och arbetsmetoder, som beskrivs i vår Company Employment Policy. Vi arbetar som ett globalt team.
 • Arbetsmiljö
  Mercuri Urval är en öppen och meritokratisk arbetsplats med fokus på våra kunder och kandidater. Vi erbjuder en säker och hälsosam arbetsplats för våra medarbetare och besökare.
 • Miljöpraxis
  Mercuri Urval vill undvika att påverka miljön negativt genom vår verksamhet. Vi använder modern teknik och verkar för att minska vår användning av resurser som kan skada miljön.
 • Anti-korruption
  Mercuri Urval ägs av en oberoende stiftelse. Vi har accepterar inga mutor eller korruption i vår verksamhet.