Styrelseutvärdering

Utveckling av styrelser och ledningsgrupper

Hur ledningen arbetar tillsammans och vilka beslut de fattar behöver stå högt upp på agendan. Det avgör hur verksamheten kommer att lyckas. Att förstå de olika individerna i ledningen, och hur de samarbetar i grupp är avgörande för att bygga en långsiktigt framgångsrik verksamhet.

Styrelseutvärdering med Mercuri Urval

Mercuri Urvals konsulter genomför oberoende och objektiv utvärdering av högsta ledningen i företag och andra organisationer. Även de mest erfarna företagsledarna behöver återkoppling och utvecklingsinsatser för att kontinuerligt prestera på topp i en dynamisk och föränderlig omvärld.

Med vår väl etablerade personbedömningsmetodik kan vi förutsäga hur väl din ledningsgrupp eller styrelse kommer att fungera framöver;

  • Hur kommer gruppen att samverka och fungera när strategier och vägval ska fastställas?
  • Hur kommer gruppen kunna hantera risker och säkerställa hög lönsamhet?
  • Hur kan deras bakgrund och erfarenhet påverka deras inställning till olika frågor och deras ställningstaganden – på gott och på ont?

Vår approach till styrelseutvärdering

Vid en utvärdering diskuterar vi följande frågeställningar:

  • Vilka styrkor och begränsningar finns hos enskilda personer och i gruppen som helhet?
  • Vilka utvecklingsbehov finns och vilka insatser kan göras för att bemöta dem?
  • Vilka risker och möjligheter kan vi se för er verksamhet?
  • Hur kan ledningsgruppen förbättra sin verkningsgrad och sitt resultat?

Vad är resultatet av en styrelseutvärdering?

Med en tydlig bild av de frågeställningarna kan företag och organisationer bättre ta tillvara på möjligheter och planera sin framtid. Vår målsättning är att ge dig praktiska och handlingsorienterade resultat av vårt samarbete.

Varje ledingsutvärdering är unik, med unika förutsättningar, unikt syfte och unika mål. Oavsett om du behöver tydliga och klara rekommendationer för varje enskild person eller en bedömning av ledningens strategiska roll och bidrag till verksamheten, har vi konsulter med den bakgrund och erfarenhet som krävs för att göra en framgångsrik insats.