Executive Coaching & Team Coaching

Executive Coaching

Coaching accelererar dina medarbetares utveckling och hjälper dem att leverera på nya nivåer. Det är den mest effektiva processen för personlig utveckling i en professionell miljö. Att utveckla dina nyckelpersoner med hjälp av Coaching är en investering som ger positiva resultat på både kort och lång sikt.

Hjälp dina nyckelpersoner att nå nästa nivå

Team Coaching

Team Coaching med Mercuri Urval hjälper dina team att åstadkomma extraordinära resultat både på kort och lång sikt. Vi ökar förmågan hos en grupp att skapa långsiktigt hållbara resultat genom att ge dem fokus, insikt, stöd, kunskap och verktyg. Utvecklingsinsatserna anpassas efter gruppens behov och kan syfta till att skapa en samstämmighet mellan gruppens och verksamhetens mål, hantera konflikter som hämmar gruppens arbete eller skapa bättre beslutsprocesser och ett tydligare arbetssätt.

Certifierade ICF coacher

Alla Mercuri Urval-coacher arbetar enligt ICF-normer och övervakas genom vårt nätverk av ICF-certifierade coacher. Vår process matchar högsta internationella standard, och Mercuri Urvals egna coacher uppdaterar kontinuerligt sin kompetens genom återkommande utbildning och utvecklingsprogram. 

Vår approach till Coaching

Vår metod för att arbeta med coaching bygger på gedigen erfarenhet och förståelse för vad som verkligen ger förutsättningar för människor att åstadkomma resultat. Det är kombinationen av våra konsulter, verktyg och processer som gör coaching unikt:

 • Baserat på insikt
  Coaching börjar alltid med att vi tillsammans med den som coachas skapar en gemensam bild av personens kompetens, förmåga och drivkrafter, och vad som förväntas i den position man har idag.
 • Fokus på resultat
  Vi ser till att de övergripande målen med coachingen formuleras som SMARTER™ mål, för att säkerställa att vi når rätt resultat både för organisationen och för deltagaren.
 • En välbeprövad inlärningsmetodik
  Mercuri Urvals coacher arbetar efter vår välbeprövade Activity-Based Coaching and Development (ABCD™)-metod, som bygger på ett aktivt och praktiskt lärande som ger påtagliga resultat.
 • Mätbara resultat
  Vi säkerställer att coachingen överensstämmer med organisationens övergripande mål genom att engagera närmaste chef till den person som coachas. Chefens roll är att stödja deltagarens utveckling och ge feedback till coachen kring deltagarens utveckling.