Nasze wartości i kodeks postępowania

Nasze Wartości i Kodeks postępowania mają źródło w głęboko zakorzenionych przekonaniach i naszej sytuacji biznesowej:

 • Od wszystkich pracowników oczekujemy pracy i zachowania zgodnych z naszymi Wartościami i Kodeksem postępowania – niezależnie od lokalizacji
 • Nie nawiązujemy relacji biznesowych, które narażają nasze Wartości lub Kodeks postępowania
 • Nasze Wartości i Kodeks postępowania będą stanowić nieodłączną część polityki zatrudnienia oraz pozostałych elementów kapitału strukturalnego

Nasze wartości

 • Ponosimy wszelką odpowiedzialność za nasz sposób postępowania oraz osiągane rezultaty
  Nasze działania odpowiadają najwyższym standardom dotyczącym odpowiedzialności osobistej, uczciwości i etyki biznesowej
  Budujemy zaufanie
 • Zobowiązujemy się do realizacji naszych zadań w najlepszy możliwy sposób Nasze postępowanie odpowiada najwyższym standardom i jest ukierunkowane na skuteczne i elastyczne osiąganie rezultatów
  Naszymi działaniami udowadniamy, że świetne rezultaty są możliwe
 • Współpracujemy z naszymi Klientami,Kandydatami oraz Interesariuszami, okazując im szacunek i pozytywne nastawienie
  Cenim y sobie różne postawy i kompetencje, łącząc ludzi wokół wspólnych celów
  Budujemy silne relacje
 • Każdego dnia stawiamy na naszych Klientów
  Staramy się zawsze uwzględniać sytuację na rynku, koncentrując się na zrozumieniu potrzeb naszych Klientów oraz danej branży
  Nasze działania opieramy na dogłębnej wiedzy ekspertów
 • Nasi liderzy i partnerzy biorą odpowiedzialność biznesową za wyniki naszej firmy
  Postawa liderów i partnerów wspiera cele i strategię firmy oraz zapewnia prawidłowe funkcjonowanie systemów firmy
  Budujemy jedną firmę

Kodekst postępowania MU

 • Inkluzywność oraz różnorodność
  Sukces w pracy jest najwyższym priorytetem firmy MU. Ten zaś wymaga liderów, którzy potrafią efektywnie kierować zespołami opartymi na idei inkluzywności. Naszym celem jest stworzenie środowiska pracy, które jest przyjazne różnorodności, zapewnia równość szans dla wszystkich pracowników oraz aktywnie zwalcza wszelkie formy niesprawiedliwej lub nielegalnej dyskryminacji.
 • Praktyki biznesowe
  MU działa zgodnie z udokumentowanymi standardami jakości, regulaminem pracy i zasadami zarządzania.
  Zachowanie naszych standardów etycznych i procedur zapewnienia jakości jest poddawane audytowi zarówno wewnętrznemu, jak i zewnętrznemu. Będąc spółką należącą do fundacji stawiamy takie same wysokie oczekiwania jakościowe wobec naszych dostawców i podwykonawców, oraz zawsze przestrzegamy naszych zasad etycznych. Natychmiast zgłaszamy i podejmujemy niezbędne działania w przypadku wystąpienia jakichkolwiek sytuacji, które mogą zagrażać firmie, jej pracownikom, klientom lub kandydatom.
 • Procedury pracy
  Pracownicy MU przestrzegają wytycznych dotyczących pracy w MU, które zostały szczegółowo opisane w naszej Polityce Zatrudnienia, oraz odnoszą się do Kluczowych Wartości i Zasad MU. Funkcjonujemy jako spójny, zgrany zespół o zasięgu globalnym, stosując nasze wewnętrzne procedury pracy i zapewniając najwyższe standardy usług MU, co przyczynia się do trwałego sukcesu klienta. Specjaliści z MU dostarczają klientom usługi najwyższej jakości, spełniając uzgodnione cele i standardy oraz budując trwałe relacje oparte na zaufaniu i rzetelnym doradztwie. Dbamy o poufność informacji o klientach i kandydatach, nigdy nie nadużywając powierzonych nam danych i wiedzy.
 • Środowisko pracy
  MU to przejrzyste i merytoryczne miejsce pracy, w którym szczególne miejsce zajmują klienci i kandydaci. Zapewniamy pracownikom i gościom bezpieczne, zdrowe i pełne szacunku środowisko pracy.
  Nasze fundamentalne wartości i zasady kształtują środowisko pracy charakteryzujące się uczciwością, integracją oraz efektywnością. Wartości, które przyświecają naszej firmie, określają nasze zachowanie:
  • Ponosimy wszelką odpowiedzialność za nasz sposób postępowania oraz osiągane rezultaty. Nasze działania odpowiadają najwyższym standardom dotyczącym odpowiedzialności osobistej, uczciwości i etyki biznesowej. Budujemy zaufanie.
  • Zobowiązujemy się do realizacji naszych zadań w najlepszy możliwy sposób Nasze postępowanie odpowiada najwyższym standardom i jest ukierunkowane na skuteczne i elastyczne osiąganie rezultatów. Naszymi działaniami udowadniamy, że świetne rezultaty są możliwe.
  • Współpracujemy z naszymi klientami, kandydatami oraz interesariuszami, okazując im szacunek i pozytywne nastawienie. Cenimy sobie różne postawy i kompetencje, łącząc ludzi wokół wspólnych celów. Budujemy silne relacje.
  • Każdego dnia stawiamy na naszych klientów. Staramy się zawsze uwzględniać sytuację na rynku, koncentrując się na zrozumieniu potrzeb naszych klientów oraz danej branży. Nasze działania opieramy na dogłębnej wiedzy ekspertów.
 • Odpowiedzialność pracowników i kadry kierowniczej
  Pracownicy MU powinni zawsze wykonywać swoje obowiązki w najlepszym interesie przedsiębiorstwa, klientów i kandydatów. Niezwłocznie zgłaszamy i podejmujemy niezbędne działania we wszelkich kwestiach, które zagrażają firmie, personelowi, klientom lub kandydatom. Nasi liderzy i partnerzy biorą odpowiedzialność biznesową za wyniki naszej firmy. Postawa liderów i partnerów wspiera cele i strategię firmy oraz zapewnia prawidłowe funkcjonowanie systemów firmy. Budujemy jedną firmę.

 • Praktyki w zakresie ochrony środowiska
  MU podejmuje działania, których celem jest ograniczenie negatywnego wpływu na środowiskowo. Korzystamy z nowoczesnych technologii, by zmniejszyć zużycie zasobów. Podróżujemy ze świadomością naszego wpływu na środowisko.
 • Przeciwdziałanie korupcji
  MU należy do niezależnej fundacji Stiftelsen Mercuri Urval. W naszej działalności nie akceptujemy żadnych form przekupstwa ani korupcji. Nasze systemy kontroli wewnętrznej są rygorystyczne i spełniają najwyższe standardy zarządzania korporacyjnego, nadzorowane przez Zarząd Naszej Firmy oraz Fundację Mercuri Urval. Te wymagania obejmują również naszych dostawców. Zwracamy uwagę i podejmujemy działania w przypadku jakichkolwiek podejrzeń dotyczących postępowania niezgodnego z naszym kodeksem postępowania.
 • Promowanie dobrobytu
  Badania przeprowadzone przez niezależny MU Research Institute są prezentowane publicznie na rzecz firm i organizacji. Celem jest poprawa skuteczności przywództwa i budowa udanych, zrównoważonych, wysoko wydajnych i integracyjnych środowisk pracy.
 • Dobre zarządzanie
  Fundacja Mercuri Urval podlega przepisom prawnym obowiązującym w Szwecji. Statut fundacji zawiera wyraźne wytyczne dotyczące obszarów związanych z podstawowymi wartościami i zrównoważonym rozwojem MU. Nasz statut jest ściśle przestrzegany w praktyce, gdyż stosujemy zasady delegacji uprawnień, polityk i instrukcji we wszystkich naszych codziennych działaniach. W mediach społecznościowych zachowujemy się profesjonalnie i zawsze zgodnie z naszą polityką dotyczącą marki i mediów.