Jesteśmy przywiązani do idei inkluzywności oraz różnorodności

Najwyższym priorytetem Mercuri Urval jest sukces w pracy. Ten zaś wymaga zróżnicowanych i skutecznych liderów i zespołów. Należy dążyć do inkluzywności miejsca pracy, równych szans i różnorodnych zespołów oraz przeciwdziałać wszelkim formom niesprawiedliwej lub niezgodnej z prawem dyskryminacji.

  • Działalność Mercuri Urval opiera się na badaniach i analizie tego, co sprawia, że ludzie odnoszą sukcesy w miejscu pracy. Badania te wykazują, że można zwiększyć prawdopodobieństwo odniesienia zawodowego sukcesu, zapewniając, że sposób rekrutacji i pracy opiera się na naukowych przesłankach, precyzyjnie skrojonych metodach, jakości oraz etyce.
  • Jedyną podstawą do podjęcia decyzji o zatrudnieniu danej osoby jest faktyczna zgodność między jej kompetencjami (czyli tym, co wniesie do organizacji), a wymaganiami na danym stanowisku. Doradztwo Mercuri Urval dla klientów, kandydatów i naszych własnych pracowników opiera się na tej fundamentalnej zasadzie.
  • Właścicielem firmy Mercuri Urval jest niezależna fundacja – Stiftelsen Mercuri Urval. Trzonem jej statutu jest mocne i ponadczasowe zobowiązanie wszystkich współpracowników i partnerów Mercuri Urval do tworzenia sprzyjających integracji miejsc pracy, równych szans i zróżnicowanych zespołów oraz do przeciwdziałania wszelkim formom niesprawiedliwej lub niezgodnej z prawem dyskryminacji.
    • Integracyjne miejsca pracy: w Mercuri Urval wierzymy w traktowanie wszystkich ludzi z szacunkiem, godnością i życzliwością. Aby nasze miejsca pracy były inkluzywne, aktywnie promujemy takie wartości, jak skuteczne przywództwo, pozytywną współpracę, otwartą informację zwrotną, ciekawość i uczciwość.
    • Równe szanse: Mercuri Urval jako pracodawca zapewnia równe szanse. Zobowiązujemy się do włączania poszczególnych osób do realizacji zadań i zajmowania stanowisk w oparciu o fakty, które odpowiadają wymaganiom w danym miejscu pracy. Odrzucamy stereotypy i aktywnie ograniczamy subiektywizm w podejmowaniu decyzji dotyczących ludzi. Zdajemy sobie sprawę, że niesprawiedliwa lub bezprawna dyskryminacja różnych kategorii ludzi jest problematyczna i należy jej przeciwdziałać. Nie dyskryminujemy na żadnym etapie rekrutacji lub podczas zatrudnienia.
    • Różnorodne zespoły: Mercuri Urval dostrzega znaczenie wykorzystania różnic indywidualnych między ludźmi. Aby osiągnąć nadzwyczajne wyniki, pracownicy z różnych środowisk łączą siły i współpracują w ramach skutecznych i dobrze zintegrowanych zespołów. Zachęcamy do otwartości i przejrzystości w kwestii naszego sposobu pracy i wpływu, jaki wywieramy.