Privacyverklaring

(A) Deze verklaring

Samenvatting – Deze verklaring

In deze verklaring wordt uitgelegd hoe we persoonsgegevens verwerken. Deze verklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd of bijgewerkt, dus controleer ze regelmatig op updates.

Deze verklaring wordt uitgegeven door elk van de verwerkingsverantwoordelijke entiteiten vermeld op: https://www.mercuriurval.com/global/contact/find-us/ (samen, "Mercuri Urval", "wij", "ons" en "onze") en is gericht op personen buiten onze organisatie met wie we omgaan, zoals leden van ons professionele netwerk, kandidaten, projectdeelnemers, klanten, bezoekers van onze sites, andere gebruikers van onze diensten, personeel van klanten en leveranciers en bezoekers van onze gebouwen (samen "u"). De gedefinieerde termen die in deze verklaring worden gebruikt, worden uitgelegd in sectie (R) hieronder.

Wij begrijpen dat uw privacy belangrijk is. Deze verklaring beschrijft hoe we uw persoonsgegevens verwerken en beschermen in verband met onze verschillende bedrijfsactiviteiten, het doel van onze verwerking en uw rechten wanneer u ervoor kiest om Mercuri Urval uw persoonsgegevens te laten verwerken.

Deze verklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd of bijgewerkt om wijzigingen in onze praktijken met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens of wijzigingen in de toepasselijke wetgeving weer te geven. We moedigen u aan om deze verklaring zorgvuldig te lezen en deze pagina regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen die we kunnen aanbrengen in overeenstemming met de voorwaarden van deze verklaring.

Deze verklaring is voor het laatst bijgewerkt op 2024-01-01.

(B) Verzamelen van persoonsgegevens

Samenvatting – verzamelen van persoonsgegevens

We verzamelen of verkrijgen persoonsgegevens: wanneer die gegevens aan ons worden verstrekt (bv. wanneer u contact met ons opneemt of wanneer u wordt toegevoegd aan ons professionele netwerk); tijdens onze samenwerking of doorheen onze contacten (bv. wanneer u lid wordt van ons professionele netwerk); wanneer u persoonsgegevens openbaar maakt (bv. als u een openbare post plaatst op sociale media); wanneer u onze sites bezoekt; of wanneer u interactie heeft met inhoud of reclame van derden op een site. We kunnen ook persoonsgegevens over u ontvangen van derden (bijv. wetshandhavingsinstanties).

Verzamelen van persoonsgegevens: Wij verzamelen of verkrijgen persoonsgegevens over u uit de volgende bronnen:

 • Aan ons verstrekte gegevens: We verkrijgen persoonsgegevens wanneer die gegevens aan ons worden verstrekt (bv. wanneer u wordt toegevoegd aan ons professionele netwerk van klanten, zakelijke contacten en kandidaten, wanneer u contact met ons opneemt via e-mail of telefoon, of op een andere manier, of wanneer u ons uw visitekaartje verstrekt, of wanneer u een sollicitatie indient).
 • Gegevens die we zelf verkrijgen: We verkrijgen persoonsgegevens tijdens vergaderingen, op beurzen, tijdens bezoeken van verkoop- of marketingvertegenwoordigers of bij evenementen die we bijwonen.
 • Samenwerking: Wij verkrijgen persoonsgegevens wanneer u met ons samenwerkt in onderzoek of in een advies-/consultancyfunctie.
 • Relatiegegevens: We verzamelen of verkrijgen persoonsgegevens in het kader van onze normale relatie met u (bv. als we u of uw werkgever een dienst verlenen).
 • Gegevens die u openbaar maakt of die wij uit openbaar toegankelijke bronnen halen: We verzamelen of verkrijgen persoonsgegevens die u duidelijk openbaar wilt maken, inclusief via sociale media (bv. we kunnen informatie verzamelen van uw sociale mediaprofiel(en), als u een openbare post plaatst), of we halen ze op uit publiek toegankelijke bronnen.
 • Sitegegevens: we verzamelen of verkrijgen persoonsgegevens wanneer u een van onze sites bezoekt of functies of middelen gebruikt die beschikbaar zijn op of via een site.
 • Registratiegegevens: We verzamelen of verkrijgen persoonsgegevens wanneer u een van onze sites of diensten gebruikt of zich registreert om deze te gebruiken.
 • Content en reclame-informatie: Als u communiceert met content of reclame van derden op een site (inclusief plug-ins en cookies van derden), ontvangen we persoonsgegevens van de relevante derde leverancier van die inhoud of reclame.
 • Gegevens van derden: We verzamelen of verkrijgen persoonsgegevens van derden die deze aan ons verstrekken (bv. aggregaties van bedrijfsinformatie, referenties van vroegere werkgevers, dossiers van academische instellingen, enz.).

(C) Aanmaken van persoonsgegevens

Samenvatting – Aanmaken van persoonsgegevens

Wij maken persoonsgegevens over u aan (bv. gegevens over uw interacties met ons).

We creëren ook persoonsgegevens over u in bepaalde omstandigheden, zoals gegevens over uw interacties met ons en gegevens over uw eerdere interacties met ons. We kunnen ook persoonsgegevens van een van onze sites of diensten combineren, inclusief waar die gegevens van verschillende apparaten worden verzameld.

(D) Categorieën van persoonsgegevens die we verwerken

Samenvatting – categorieën van persoonsgegevens die we verwerken

Wij verwerken: uw persoonlijke gegevens (bijv. uw naam); uw contactgegevens (bijv. uw adres); uw professionele gegevens (bijv. uw CV); gegevens van enquêtes of tests waaraan u hebt deelgenomen; demografische gegevens (bijv. uw leeftijd); bezoekerslogboeken voor onze gebouwen; gegevens van uw toestemmingen; betalingsgegevens (bijv. uw factuuradres); informatie over onze sites (bijv. het type apparaat dat u gebruikt); gegevens van uw werkgever (indien relevant); informatie over uw interacties met onze content of reclame; en alle meningen of meningen die u ons geeft.

We verwerken de volgende categorieën van persoonsgegevens over u:

 • Persoonsgegevens: voornaam/voornamen, voorkeursnaam en foto.
 • Contactgegevens: correspondentieadres; telefoonnummer; e-mailadres; gegevens van persoonlijke assistenten, indien van toepassing; gegevens van messenger-app; gegevens van online berichten; en gegevens van sociale media.
 • Professionele gegevens: uw CV; bewijs van uw ervaring en expertise; beroepsgeschiedenis; informatie over vergoedingen en voordelen; informatie over uw ervaring; deelname aan vergaderingen, seminars, adviesraden en conferenties; informatie over uw professionele relatie met andere personen of instellingen; taalvaardigheden en andere professionele vaardigheden; en een bewijs van uw geschiedenis en die van uw bedrijf bij Mercuri Urval.
 • Enquête- en testgegevens: registraties van uitgevoerde enquêtes, tests en beoordelingen; registraties van feedback van enquêtes, tests en beoordelingen; registraties van voortgang; en analyse van geschiktheid voor algemene of specifieke rollen bij klanten.
 • Demografische gegevens: geslacht, geboortedatum/leeftijd, nationaliteit, aanhef, titel en taalvoorkeuren.
 • Bezoekerslogboeken: registraties van bezoeken aan onze gebouwen.
 • Toestemmingsdata: dossiers van alle toestemmingen die u hebt gegeven, samen met de datum en het tijdstip, de wijze van toestemming en alle gerelateerde informatie (bv. het onderwerp van de toestemming).
 • Betalingsgegevens: factuurgegevens; betalingsgegevens; factuuradres; betaalmethode; bankrekeningnummer of creditcardnummer; naam van kaarthouder of rekeninghouder; kaart- of rekeningbeveiligingsgegevens; geldigheidsdatum van de kaart; vervaldatum van de kaart; BACS-gegevens; SWIFT-gegevens; IBAN-gegevens; betalingsbedrag; betaaldatum; en chequegegevens.
 • Gegevens met betrekking tot onze sites: apparaat type; besturingssysteem; browsertype; browserinstellingen; IP-adres; taalinstellingen; datums en tijdstippen van verbinding met een site; gebruikersnaam; wachtwoord; beveiliging- en inloggegevens; gebruiksgegevens; en geaggregeerde statistische informatie.
 • Werkgeversgegevens: wanneer u met ons communiceert in uw hoedanigheid van werknemer van een derde; en de naam, het adres, het telefoonnummer en het e-mailadres van uw werkgever, voor zover relevant.
 • Content en reclamegegevens: gegevens over uw interacties met onze online reclame en inhoud, gegevens over reclame en inhoud die wordt weergegeven op pagina's die aan u worden getoond, en alle interacties die u mogelijk hebt gehad met dergelijke inhoud of reclame (bijv. muisaanwijzer, muisklikken, alle formulieren die u geheel of gedeeltelijk invult) en alle interacties met touchscreens.
 • Meningen en opinies: alle standpunten en meningen die u naar ons wilt sturen of openbaar over ons post op sociale mediaplatforms.

(E) Gevoelige persoonsgegevens

Samenvatting – Gevoelige persoonsgegevens

We proberen geen gevoelige persoonsgegevens te verzamelen of anderste verwerken. Wanneer we gevoelige persoonsgegevens moeten verwerken voor een legitiem doel, doen we dat in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

We proberen geen gevoelige persoonsgegevens te verzamelen of anders te verwerken in het kader van onze normale bedrijfsvoering. Wanneer het om welke reden dan ook noodzakelijk wordt om uw gevoelige persoonsgegevens te verwerken, baseren we ons op een van de volgende rechtsgronden:

 • Opsporing en preventie van misdrijven: We kunnen uw gevoelige persoonsgegevens verwerken wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de opsporing of preventie van misdrijven (bv. fraudepreventie);
 • Vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen: We kunnen uw gevoelige persoonsgegevens verwerken wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen; of
 • Toestemming: We kunnen uw gevoelige persoonsgegevens verwerken wanneer we, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, uw uitdrukkelijke toestemming hebben verkregen voordat we uw gevoelige persoonsgegevens verwerken (deze rechtsgrondslag wordt alleen gebruikt in verband met verwerking die volledig vrijwillig is – het wordt niet gebruikt voor verwerking die op enigerlei wijze noodzakelijk of verplicht is). Dit kan cognitieve tests, persoonlijkheidstests, achtergrondcontroles, strafbladcontroles en de verwerking van feedback van interviews, enquêtes, testen of beoordelingen omvatten, zoals beschreven in deze verklaring.

Als u ons gevoelige persoonsgegevens verstrekt, moet u ervoor zorgen dat het rechtmatig is om dergelijke gegevens aan ons bekend te maken en dat er een geldige rechtsgrondslag van toepassing is op de verwerking van die gevoelige persoonsgegevens.

(F) Doeleinden van de verwerking en rechtsgrondslagen voor de verwerking

Samenvatting – Doeleinden van de verwerking en rechtsgrondslagen voor de verwerking

Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: het verstrekken van onze sites en diensten aan u; het exploiteren van ons bedrijf; communiceren met u; beheren van onze IT-systemen; gezondheid en veiligheid; financieel beheer; het uitvoeren van onderzoeken; het waarborgen van de veiligheid van onze gebouwen en systemen; het uitvoeren van onderzoeken waar nodig; naleving van de toepasselijke wetgeving; het verbeteren van onze sites en diensten; nalevingscontroles; fraudepreventie; vaststelling, uitoefening en verdediging van juridische claims; en werving en sollicitaties.

De doeleinden waarvoor we de categorieën van persoonsgegevens die zijn geïdentificeerd in Sectie (D) hierboven verwerken, onderhevig aan de toepasselijke wetgeving, en de rechtsgrondslagen waarop we een dergelijke verwerking uitvoeren, zijn als volgt:

 

Doel van de verwerking

Rechtsgrondslag voor de verwerking

Categorieën van persoonsgegevens

 • Het exploiteren van onze professionele netwerken: het opbouwen en onderhouden van professionele relaties en ons professioneel netwerk van klanten en zakelijke contacten; het exploiteren en onderhouden van ons Executive Candidate Network.
 • We hebben een gerechtvaardigd belang bij het uitvoeren van de verwerking met het oog op het onderhouden van ons professionele netwerk van klanten en zakelijke contacten (voor zover een dergelijk gerechtvaardigd belang niet wordt opgeheven door uw belangen, fundamentele rechten of vrijheden).
 • Persoonlijke info
 • Contactgegevens
 • Beroepsgegevens
 • Werkgeversgegevens

 

 • Recruteringscativiteiten: het opstellen en voorstellen van longlists en shortlists; het verstrekken van diensten en aanbevelingen aan klanten; het organiseren van interviews; enquêtes, testen en beoordelingen; en het verstrekken van coaching en training.
 • We hebben een gerechtvaardigd belang bij het uitvoeren van de verwerking met het oog op het leveren van recruteringscativiteiten aan u en onze klanten (voor zover een dergelijk gerechtvaardigd belang niet wordt opgeheven door uw belangen, fundamentele rechten of vrijheden); of
 • We hebben uw voorafgaande toestemming voor de verwerking verkregen (deze rechtsgrondslag wordt alleen gebruikt in verband met verwerking die volledig vrijwillig is – hij wordt niet gebruikt voor verwerking die op enigerlei wijze noodzakelijk of verplicht is).
 • Persoonlijke info
 • Contactgegevens
 • Beroepsgegevens
 • Onderzoeks- en testgegevens
 • Demografische info
 • Werkgeversgegevens
 • Toestemmingsdata
 • Meningen en opinies
 • Leadership consulting services: het verlenen van diensten, waaronder enquêtes, testen en beoordelingen; en het verstrekken van coaching en training
 • We hebben een gerechtvaardigd belang bij het uitvoeren van de verwerking met het oog op het verlenen van adviesdiensten aan u en onze klanten (voor zover een dergelijk gerechtvaardigd belang niet wordt opgeheven door uw belangen, fundamentele rechten of vrijheden); of
 • We hebben uw voorafgaande toestemming voor de verwerking verkregen (deze rechtsgrondslag wordt alleen gebruikt in verband met verwerking die volledig vrijwillig is – hij wordt niet gebruikt voor verwerking die op enigerlei wijze noodzakelijk of verplicht is).
 • Persoonlijke info
 • Contactgegevens
 • Beroepsgegevens
 • Onderzoeks- en testgegevens
 • Demografische info
 • Werkgeversgegevens
 • Toestemmingsdata
 • Meningen en opinies
 • Terbeschikkingstelling van sites en diensten aan u: terbeschikkingstelling van onze sites; verlenen van toegang tot diensten via onze sites; terbeschikkingstelling van promotieartikelen op verzoek; en communicatie met u met betrekking tot die sites of diensten.
 • We hebben een gerechtvaardigd belang bij het uitvoeren van de verwerking met het oog op het leveren van onze sites of diensten (voor zover een dergelijk gerechtvaardigd belang niet wordt opgeheven door uw belangen, fundamentele rechten of vrijheden); of
 • We hebben uw voorafgaande toestemming voor de verwerking verkregen (deze rechtsgrondslag wordt alleen gebruikt in verband met verwerking die volledig vrijwillig is – hij wordt niet gebruikt voor verwerking die op enigerlei wijze noodzakelijk of verplicht is).
 • Persoonlijke info
 • Contactgegevens
 • Demografische info
 • Toestemmingsdata
 • Gegevens met betrekking tot onze sites
 • Inhoud en reclamegegevens
 • Meningen en opinies
 • Nalevingscontroles: naleving van onze wettelijke nalevingsverplichtingen; 'Ken uw klant'-controles; en bevestiging en verificatie van uw identiteit; gebruik van kredietreferentiebureaus; en screening tegen sanctielijsten van de overheid en/of wetshandhavingsinstanties en andere wettelijke beperkingen.
 • De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting; of
 • De verwerking is noodzakelijk in verband met een contract dat u met ons hebt gesloten, of om stappen te ondernemen voorafgaand aan het aangaan van een contract met ons; of
 • We hebben een gerechtvaardigd belang bij het uitvoeren van de verwerking met het oog op het nakomen van onze wettelijke en nalevingsverplichtingen (voor zover een dergelijk gerechtvaardigd belang niet wordt opgeheven door uw belangen, fundamentele rechten of vrijheden); of
 • We hebben uw voorafgaande toestemming voor de verwerking verkregen (deze rechtsgrondslag wordt alleen gebruikt in verband met verwerking die volledig vrijwillig is – hij wordt niet gebruikt voor verwerking die op enigerlei wijze noodzakelijk of verplicht is).
 • Persoonlijke info
 • Contactgegevens
 • Beroepsgegevens
 • Toestemmingsdata
 • Betalingsinformatie
 • Werkgeversgegevens
 • Resultaten van de nalevingscontroles
 • Ons bedrijf runnen: onze sites en onze diensten exploiteren en beheren; content aan u leveren; reclame en andere informatie aan u tonen; communiceren en met u interageren via onze sites of onze diensten; en u op de hoogte stellen van wijzigingen aan onze sites of onze diensten.
 • De verwerking is noodzakelijk in verband met een contract dat u met ons hebt gesloten, of om stappen te ondernemen voorafgaand aan het aangaan van een contract met ons; of
 • We hebben een gerechtvaardigd belang bij het uitvoeren van de verwerking met het oog op het leveren van onze sites of onze diensten aan u (voor zover een dergelijk gerechtvaardigd belang niet wordt opgeheven door uw belangen, fundamentele rechten of vrijheden); of
 • We hebben uw voorafgaande toestemming voor de verwerking verkregen (deze rechtsgrondslag wordt alleen gebruikt in verband met verwerking die volledig vrijwillig is – hij wordt niet gebruikt voor verwerking die op enigerlei wijze noodzakelijk of verplicht is).
 • Persoonlijke info
 • Contactgegevens
 • Toestemmingsdata
 • Betalingsinformatie
 • Gegevens met betrekking tot onze sites
 • Inhoud en reclamegegevens

 

 • Planning: organisatieplanning; opvolgingsplanning; wijzigingen aanbrengen in de aard en reikwijdte van onze activiteiten of ons bedrijf; fusies, overnames, ontbindingen, splitsingen, liquidaties, verkoop van activa, desinvesteringen, reorganisaties en vergelijkbare bedrijfsstructureringsregelingen.
 • We hebben een gerechtvaardigd belang bij het uitvoeren van de verwerking met het oog op het plannen van de toekomstige werking van onze activiteiten of ons bedrijf (voor zover een dergelijk gerechtvaardigd belang niet wordt opgeheven door uw belangen, fundamentele rechten of vrijheden).
 • Persoonlijke info
 • Contactgegevens
 • Beroepsgegevens
 • Demografische info
 • Gegevens met betrekking tot onze sites
 • Werkgeversgegevens
 • Inhoud en reclamegegevens
 • Meningen en opinies

 

 • Communicatie en marketing: met u communiceren via welke middelen dan ook (waaronder via e-mail, telefoon, sms, sociale media, post of persoonlijk) om onze Assignment documenten, onze Mercuri Urval Executive Inspiration-artikelen en andere nieuwsitems en andere informatie waarin u mogelijk geïnteresseerd bent, te verstrekken, onder voorbehoud van het verkrijgen van uw voorafgaande toestemming voor zover vereist door de toepasselijke wetgeving; het personaliseren van onze sites, producten en diensten voor u; het onderhouden en bijwerken van uw contactgegevens, waar van toepassing; het verkrijgen van uw voorafgaande toestemming, waar vereist; het mogelijk maken en registreren van uw keuze om zich uit te schrijven of uit te schrijven, waar van toepassing.
 • De verwerking is noodzakelijk in verband met een contract dat u met ons hebt gesloten, of om stappen te ondernemen voorafgaand aan het aangaan van een contract met ons; of
 • We hebben een gerechtvaardigd belang om de verwerking uit te voeren met als doel contact met u op te nemen, altijd onder voorbehoud van de naleving van de toepasselijke wetgeving (voor zover een dergelijk gerechtvaardigd belang niet wordt opgeheven door uw belangen, fundamentele rechten of vrijheden); of
 • We hebben uw voorafgaande toestemming voor de verwerking verkregen (deze rechtsgrondslag wordt alleen gebruikt in verband met verwerking die volledig vrijwillig is – hij wordt niet gebruikt voor verwerking die op enigerlei wijze noodzakelijk of verplicht is).
 • Persoonlijke info
 • Contactgegevens
 • Onderzoeks- en testgegevens
 • Demografische info
 • Toestemmingsdata
 • Gegevens met betrekking tot onze sites
 • Inhoud en reclamegegevens
 • Meningen en opinies
 • Beheer van IT-systemen: beheer en werking van onze communicatie-, IT- en beveiligingssystemen; veilige opslag van persoonsgegevens; en audits (inclusief beveiligingsaudits) en monitoring van dergelijke systemen.
 • De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting; of
 • We hebben een gerechtvaardigd belang bij het uitvoeren van de verwerking met het oog op het beheren en onderhouden van onze communicatie- en IT-systemen (voor zover een dergelijk gerechtvaardigd belang niet wordt opgeheven door uw belangen, fundamentele rechten of vrijheden).
 • Persoonlijke info
 • Contactgegevens
 • Beroepsgegevens
 • Onderzoeks- en testgegevens
 • Demografische info
 • Toestemmingsdata
 • Betalingsinformatie
 • Gegevens met betrekking tot onze sites
 • Werkgeversgegevens
 • Inhoud en reclamegegevens
 • Meningen en opinies
 • Gezondheid en veiligheid: gezondheids- en veiligheidsbeoordelingen en documentatie; het bieden van een veilige en beveiligde omgeving op onze locaties; en naleving van gerelateerde wettelijke verplichtingen.
 • De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting; of
 • We hebben een gerechtvaardigd belang bij het uitvoeren van de verwerking met het oog op het waarborgen van een veilige omgeving op onze locaties (voor zover een dergelijk gerechtvaardigd belang niet wordt opgeheven door uw belangen, fundamentele rechten of vrijheden); of
 • De verwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van een individu te beschermen.
 • Persoonlijke info
 • Contactgegevens
 • Bezoekerslogboeken
 • Financieel beheer: verkoop, financiën, bedrijfsaudit en leveranciersbeheer.
 • De verwerking is noodzakelijk in verband met een contract dat u met ons hebt gesloten, of om stappen te ondernemen voorafgaand aan het aangaan van een contract met ons; of
 • We hebben een gerechtvaardigd belang bij het uitvoeren van de verwerking met het oog op het beheren en uitvoeren van de financiële zaken van ons bedrijf (voor zover een dergelijk gerechtvaardigd belang niet wordt opgeheven door uw belangen, fundamentele rechten of vrijheden).
 • Persoonlijke info
 • Contactgegevens
 • Betalingsinformatie
 • Enquêtes: contact met u opnemen om uw mening te verkrijgen over onze sites of onze diensten.
 • We hebben een gerechtvaardigd belang bij het uitvoeren van de verwerking voor het uitvoeren van enquêtes, tevredenheidsrapporten en marktonderzoek (voor zover een dergelijk gerechtvaardigd belang niet wordt opgeheven door uw belangen, fundamentele rechten of vrijheden); of
 • We hebben uw voorafgaande toestemming voor de verwerking verkregen (deze rechtsgrondslag wordt alleen gebruikt in verband met verwerking die volledig vrijwillig is – hij wordt niet gebruikt voor verwerking die op enigerlei wijze noodzakelijk of verplicht is).
 • Persoonlijke info
 • Onderzoeks- en testgegevens
 • Toestemmingsdata
 • Meningen en opinies
 • Beveiliging: fysieke beveiliging van onze gebouwen (inclusief registraties van bezoeken aan onze gebouwen); CCTV-opnames; en elektronische beveiliging (inclusief inloggegevens en toegangsgegevens).
 • De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting; of
 • We hebben een gerechtvaardigd belang bij het uitvoeren van de verwerking met het oog op het waarborgen van de fysieke en elektronische beveiliging van ons bedrijf en onze gebouwen (voor zover een dergelijk gerechtvaardigd belang niet wordt opgeheven door uw belangen, fundamentele rechten of vrijheden).
 • Persoonlijke info
 • Contactgegevens
 • Bezoekerslogboeken
 • Onderzoeken: het opsporen, onderzoeken en voorkomen van inbreuken op het beleid en strafbare feiten, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.
 • De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting; of
 • We hebben een gerechtvaardigd belang bij het uitvoeren van de verwerking met als doel het opsporen van en beschermen tegen schendingen van ons beleid en de toepasselijke wetgeving (voor zover een dergelijk gerechtvaardigd belang niet wordt opgeheven door uw belangen, fundamentele rechten of vrijheden).
 • Persoonlijke info
 • Contactgegevens
 • Beroepsgegevens
 • Bezoekerslogboeken
 • Betalingsinformatie
 • Gegevens met betrekking tot onze sites
 • Werkgeversgegevens
 • Wettelijke naleving: naleving van onze wettelijke en reglementaire verplichtingen krachtens de toepasselijke wetgeving.
 • De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
 • Persoonlijke info
 • Contactgegevens
 • Beroepsgegevens
 • Bezoekerslogboeken
 • Betalingsinformatie
 • Gegevens met betrekking tot onze sites
 • Werkgeversgegevens
 • Onze sites en diensten verbeteren: problemen met onze sites of onze diensten identificeren; verbeteringen aan onze sites of onze diensten plannen; en nieuwe sites of diensten creëren.
 • We hebben een gerechtvaardigd belang bij het uitvoeren van de verwerking met het oog op het verbeteren van onze sites of onze diensten (voor zover een dergelijk gerechtvaardigd belang niet wordt opgeheven door uw belangen, fundamentele rechten of vrijheden); of
 • We hebben uw voorafgaande toestemming voor de verwerking verkregen (deze rechtsgrondslag wordt alleen gebruikt in verband met verwerking die volledig vrijwillig is – hij wordt niet gebruikt voor verwerking die op enigerlei wijze noodzakelijk of verplicht is).
 • Persoonlijke info
 • Contactgegevens
 • Onderzoeks- en testgegevens
 • Demografische info
 • Toestemmingsdata
 • Gegevens met betrekking tot onze sites
 • Inhoud en reclamegegevens
 • Meningen en opinies

 

 • Fraudepreventie: Fraude opsporen, voorkomen en onderzoeken.
 • De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting (met name met betrekking tot het toepasselijke arbeidsrecht); of
 • We hebben een gerechtvaardigd belang bij het uitvoeren van de verwerking met het oog op het opsporen en beschermen tegen fraude (voor zover een dergelijk gerechtvaardigd belang niet wordt opgeheven door uw belangen, fundamentele rechten of vrijheden).
 • Persoonlijke info
 • Contactgegevens
 • Beroepsgegevens
 • Bezoekerslogboeken
 • Betalingsinformatie
 • Gegevens met betrekking tot onze sites
 • Werkgeversgegevens
 • Vaststelling, uitoefening en verdediging van rechtsvorderingen: beheer van rechtsvorderingen; vaststelling van feiten en vorderingen, met inbegrip van het verzamelen, beoordelen en opstellen van documenten, feiten, bewijsmateriaal en getuigenverklaringen; uitoefening en verdediging van wettelijke rechten en vorderingen, met inbegrip van formele gerechtelijke procedures.

 

 • De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • We hebben een gerechtvaardigd belang bij het uitvoeren van de verwerking met het oog op het vaststellen, uitoefenen of verdedigen van onze wettelijke rechten (voor zover een dergelijk gerechtvaardigd belang niet wordt opgeheven door uw belangen, fundamentele rechten of vrijheden); of
 • De verwerking is noodzakelijk voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.
 • Persoonlijke info
 • Contactgegevens
 • Beroepsgegevens
 • Onderzoeks- en testgegevens
 • Demografische info
 • Bezoekerslogboeken
 • Toestemmingsdata
 • Betalingsinformatie
 • Gegevens met betrekking tot onze sites
 • Werkgeversgegevens
 • Inhoud en reclamegegevens
 • Meningen en opinies
 • Werving en sollicitaties: wervingsactiviteiten; adverteren van functies; interviewactiviteiten; analyse van geschiktheid voor de relevante functie; registratie van wervingsbeslissingen; contractinformatie.
 • De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting (met name met betrekking tot het toepasselijke arbeidsrecht); of
 • We hebben een gerechtvaardigd belang bij het uitvoeren van de verwerking met het oog op wervingsactiviteiten en het verwerken van sollicitaties (voor zover een dergelijk gerechtvaardigd belang niet wordt opgeheven door uw belangen, fundamentele rechten of vrijheden); of
 • We hebben uw voorafgaande toestemming voor de verwerking verkregen (deze rechtsgrondslag wordt alleen gebruikt in verband met verwerking die volledig vrijwillig is – hij wordt niet gebruikt voor verwerking die op enigerlei wijze noodzakelijk of verplicht is).
 • Persoonlijke info
 • Contactgegevens
 • Beroepsgegevens
 • Onderzoeks- en testgegevens
 • Demografische info
 • Bezoekerslogboeken
 • Toestemmingsdata
 • Betalingsinformatie
 • Gegevens met betrekking tot onze sites
 • Werkgeversgegevens
 • Inhoud en reclamegegevens
 • Meningen en opinies
 • Diversiteitsmonitoring: samenstellen van geaggregeerde statistieken over de diversiteit van kandidaten in verband met bepaalde rollen of vakgebieden; uitvoeren van onderzoeken naar gelijke behandeling; klanten helpen hun diversiteitsdoelstellingen te bereiken; de resultaten van ons werk op het gebied van inclusie volgen.
 • We hebben een gerechtvaardigd belang bij het uitvoeren van de verwerking met het oog op het monitoren van diversiteit onder kandidaten (voor zover een dergelijk gerechtvaardigd belang niet wordt opgeheven door uw belangen, grondrechten of vrijheden); of
 • We hebben uw voorafgaande toestemming voor de verwerking verkregen (deze rechtsgrondslag wordt alleen gebruikt in verband met verwerking die volledig vrijwillig is – hij wordt niet gebruikt voor verwerking die op enigerlei wijze noodzakelijk of verplicht is).
 • Persoonlijke info
 • Demografische info
 • Toestemmingsdata
 • Meningen en opinies

(G) Openbaarmaking van persoonsgegevens aan derden

Samenvatting – Openbaarmaking van persoonsgegevens aan derden

We maken persoonsgegevens bekend aan: onze klanten, juridische en regelgevende instanties; onze externe adviseurs; onze verwerkers; elke partij die nodig is in verband met juridische procedures; elke partij die nodig is voor het onderzoeken, opsporen of voorkomen van strafbare feiten; elke koper van ons bedrijf; en elke externe leverancier van reclame, plug-ins of inhoud die op onze sites wordt gebruikt.

We maken persoonsgegevens bekend aan andere entiteiten binnen de Mercuri Urval-groep, voor legitieme zakelijke doeleinden en de werking van onze sites, of diensten aan u, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Daarnaast maken we persoonsgegevens bekend aan:

 • U en, in voorkomend geval, uw aangestelde vertegenwoordigers;
 • Onze klanten om onze diensten aan hen en u te leveren;
 • Juridische en regelgevende instanties, op verzoek of met het oog op het melden van een feitelijke of vermoedelijke schending van toepasselijke wet- of regelgeving;
 • Accountants, auditors, consultants, advocaten en andere externe professionele adviseurs aan Mercuri Urval, onderworpen aan bindende contractuele geheimhoudingsverplichtingen;
 • Externe verwerkers (zoals betalingsdienstaanbieders enz.), overal ter wereld gevestigd, met inachtneming van de hieronder in deze sectie (G) vermelde vereisten;
 • Elke relevante partij, regelgevende instantie, overheidsinstantie, wetshandhavingsinstantie of rechtbank, voor zover nodig voor het vaststellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims;
 • Elke relevante partij, regelgevende instantie, overheidsinstantie, wetshandhavingsinstantie of rechtbank, met het oog op de preventie, het onderzoek, de opsporing of de vervolging van strafbare feiten of de tenuitvoerlegging van strafrechtelijke sancties;
 • Alle relevante overnemer(s) of opvolger(s) van derden in eigendom, in het geval dat we alle of een relevant deel van onze activiteiten of activa verkopen of overdragen (inclusief in het geval van een reorganisatie, ontbinding of liquidatie); en
 • Elke relevante externe leverancier, indien onze sites tools, plug-ins of inhoud van derden gebruiken. Als u ervoor kiest om te interageren met dergelijke advertenties, plug-ins of inhoud, kunnen uw persoonsgegevens worden gedeeld met de relevante externe leverancier. We raden u aan het privacybeleid van die derde partij te lezen voordat u interageert met zijn advertenties, plug-ins of inhoud.

Als we een externe verwerker inschakelen om uw persoonsgegevens te verwerken, is de verwerker onderworpen aan bindende contractuele verplichtingen om: (i) de persoonsgegevens uitsluitend te verwerken in overeenstemming met onze voorafgaande schriftelijke instructies; en (ii) maatregelen te nemen om de vertrouwelijkheid en veiligheid van de persoonsgegevens te beschermen; samen met eventuele aanvullende vereisten krachtens de toepasselijke wetgeving.

(H) Internationale overdracht van persoonsgegevens

Samenvatting – Internationale overdracht van persoonsgegevens

We dragen persoonsgegevens over aan ontvangers in andere landen. Wanneer we persoonsgegevens uit het Verenigd Koninkrijk of de EER overdragen aan een ontvanger buiten het Verenigd Koninkrijk of de EER (indien van toepassing) die zich niet in een adequaat rechtsgebied bevindt, doen we dit op basis van standaardcontractbepalingen of overeenkomsten inzake gegevensoverdracht binnen de groep.

Vanwege de internationale aard van ons bedrijf dragen we persoonsgegevens over binnen de Mercuri Urval-groep en aan derden zoals vermeld in sectie (G) hierboven, in verband met de doeleinden die in deze verklaring worden uiteengezet. Daarom dragen we persoonsgegevens over aan andere landen die mogelijk andere wetten en nalevingsvereisten inzake gegevensbescherming hebben dan die van toepassing zijn in het land waar u zich bevindt.

Indien er een vrijstelling of afwijking van toepassing is (bv. wanneer een overdracht noodzakelijk is om een rechtsvordering vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen), kunnen we ons, naargelang het geval, beroepen op die vrijstelling of afwijking. Wanneer er geen uitzondering of afwijking van toepassing is en we uw persoonsgegevens uit het VK of de EER overdragen aan ontvangers buiten het VK of de EER (indien van toepassing) die zich niet in adequate rechtsgebieden bevinden, doen we dit op basis van standaardcontractbepalingen of overeenkomsten inzake gegevensoverdracht binnen de groep. U hebt het recht om een kopie van deze documenten op te vragen via de contactgegevens in sectie (Q) hieronder.

Houd er rekening mee dat wanneer u persoonsgegevens rechtstreeks overdraagt aan een Mercuri Urval-entiteit die buiten het VK of de EER (indien van toepassing) is gevestigd, wij niet verantwoordelijk zijn voor die overdracht van uw persoonsgegevens. Wij zullen uw persoonsgegevens niettemin verwerken vanaf het moment dat wij die gegevens ontvangen, in overeenstemming met de bepalingen van deze verklaring.

(I) Gegevensbeveiliging

Samenvatting – Gegevensbeveiliging

We implementeren passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen. Zorg ervoor dat alle persoonsgegevens die u ons stuurt, veilig worden verzonden.

We hebben passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onopzettelijke of onwettige vernietiging, verlies, wijziging, ongeoorloofde bekendmaking, ongeoorloofde toegang en andere onwettige of ongeoorloofde vormen van verwerking, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Omdat het internet een open systeem is, is de overdracht van informatie via het internet niet volledig veilig. Hoewel we alle redelijke maatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen, kunnen we de veiligheid van uw gegevens die via het internet naar ons worden verzonden niet garanderen – een dergelijke overdracht is op eigen risico en u bent er verantwoordelijk voor dat alle persoonsgegevens die u naar ons stuurt veilig worden verzonden.

(J) Gegevensnauwkeurigheid

Samenvatting – Gegevensnauwkeurigheid

We nemen alle redelijke stappen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens nauwkeurig en up-to-date worden gehouden en worden gewist of gecorrigeerd als we ons bewust worden van onjuistheden.

Wij nemen alle redelijke stappen om ervoor te zorgen dat:

 • Uw persoonsgegevens die we verwerken nauwkeurig zijn en, waar nodig, up-to-date worden gehouden; en
 • Al uw persoonsgegevens die wij verwerken en die onjuist zijn (met betrekking tot de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt), onverwijld worden gewist of gecorrigeerd.

Op regelmatige basis kunnen we u vragen om de correctheid van uw persoonsgegevens te bevestigen.

(K) Dataminimalisatie

Samenvatting – Dataminimalisatie

We nemen alle redelijke stappen om de hoeveelheid van uw persoonsgegevens die we verwerken te beperken tot wat nodig is.

We nemen alle redelijke stappen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens die we verwerken beperkt blijven tot de persoonsgegevens die redelijkerwijs nodig zijn in verband met de in deze verklaring uiteengezette doeleinden.

(L) Gegevensopslag

Overzicht – Gegevensopslag

We nemen alle redelijke stappen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens alleen worden bewaard zolang ze nodig zijn in verband met een rechtmatig doel.

We nemen alle redelijke stappen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens alleen worden verwerkt voor de minimale periode die nodig is voor de doeleinden die in deze verklaring worden uiteengezet. De criteria voor het bepalen van de duur van de bewaring van uw persoonsgegevens zijn als volgt:

(1) We bewaren persoonsgegevens in een vorm die identificatie alleen mogelijk maakt zolang:

(a) We een voortdurende relatie met u onderhouden (bv. wanneer u een kandidaat bent in ons Executive Candidate Network); of

(b) uw persoonsgegevens nodig zijn in verband met de rechtmatige doeleinden die in deze verklaring zijn uiteengezet, waarvoor we een geldige rechtsgrond hebben (bv. wanneer uw persoonsgegevens zijn opgenomen in een contract tussen ons en uw werkgever en we een legitiem belang hebben bij het verwerken van die persoonsgegevens voor het uitvoeren van onze activiteiten en het nakomen van onze verplichtingen uit hoofde van dat contract; of wanneer we een wettelijke verplichting hebben om uw persoonsgegevens te bewaren),

en:

(2) Bovendien, als er relevante juridische vorderingen worden ingediend, blijven we persoonsgegevens verwerken gedurende de aanvullende periodes die nodig zijn in verband met die vordering.


Zodra de periodes in paragrafen (1) en (2) hierboven, elk voor zover van toepassing, zijn verstreken, zullen we hetzij:

 • De relevante persoonsgegevens definitief wissen of vernietigen; of
 • De relevante persoonsgegevens anonimiseren.

(M) Uw wettelijke rechten

Samenvatting – Uw wettelijke rechten

Onderhevig aan de toepasselijke wetgeving hebt u mogelijk een aantal rechten, waaronder: het recht om uw persoonsgegevens niet aan ons te verstrekken; het recht op toegang tot uw persoonsgegevens; het recht om correctie van onjuistheden te vragen; het recht om verwijdering of beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen; het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens; het recht om uw persoonsgegevens te laten overdragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke; het recht om uw toestemming in te trekken; en het recht om klachten in te dienen bij gegevensbeschermingsautoriteiten. In bepaalde gevallen is het nodig om uw identiteit te bewijzen voordat we deze rechten kunnen uitoefenen.

Onderhevig aan de toepasselijke wetgeving hebt u mogelijk de volgende rechten met betrekking tot de verwerking van uw relevante persoonsgegevens:

 • Het recht om uw persoonsgegevens niet aan ons te verstrekken (houd er echter rekening mee dat we u niet het volledige voordeel van onze sites of diensten kunnen bieden als u ons uw persoonsgegevens niet verstrekt – het kan bijvoorbeeld zijn dat we uw verzoeken niet kunnen verwerken zonder de nodige gegevens);
 • Het recht om toegang te vragen tot of kopieën van uw relevante persoonsgegevens, samen met informatie over de aard, verwerking en openbaarmaking van die relevante persoonsgegevens;
 • Het recht om rechtzettingen te vragen van eventuele onjuistheden in uw relevante persoonsgegevens;
 • Het recht om op gerechtvaardigde gronden te verzoeken om de:
  • Verwijdering van uw relevante persoonsgegevens; of
  • Beperking van de verwerking van uw relevante persoonsgegevens;
 • Het recht om bepaalde relevante persoonsgegevens te laten overdragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar formaat, voor zover van toepassing;
 • Wanneer we uw relevante persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming, het recht om die toestemming in te trekken (waarbij moet worden opgemerkt dat een dergelijke intrekking geen invloed heeft op de rechtmatigheid van enige verwerking die is uitgevoerd vóór de datum waarop we een dergelijke intrekking ontvangen, en de verwerking van uw persoonsgegevens niet verhindert op basis van een andere beschikbare rechtsgrond); en
 • het recht om klachten in te dienen met betrekking tot de verwerking van uw relevante persoonsgegevens bij een gegevensbeschermingsautoriteit (in het bijzonder, met betrekking tot het Verenigd Koninkrijk, het Information Commissioner's Office (https://ico.org.UK/ ) of met betrekking tot de EU, de gegevensbeschermingsautoriteit voor de EU-lidstaat waar u woont of werkt, of waar de vermeende inbreuk heeft plaatsgevonden (zie de lijst hier: https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/members_en ), elk indien van toepassing).

Onderhevig aan de toepasselijke wetgeving hebt u mogelijk ook de volgende aanvullende rechten met betrekking tot de verwerking van uw relevante persoonsgegevens:

 • Het recht om, op gronden die verband houden met uw specifieke situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw relevante persoonsgegevens door ons of namens ons, indien dergelijke verwerking is gebaseerd op Artikel 6(1)(e) (openbaar belang) of 6(1)(f) (gerechtvaardigde belangen) van de AVG/VK-GDPR; en
 • Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw relevante persoonsgegevens door ons of namens ons voor direct marketingdoeleinden.

Uw wettelijke rechten blijven hierdoor onverlet.

Om een of meerdere van deze rechten uit te oefenen, of om een vraag te stellen over deze rechten of een andere bepaling van deze verklaring, of over onze verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u gebruikmaken van de contactgegevens in sectie (Q) hieronder. Belangrijk om weten:

 • In sommige gevallen is het nodig om uw identiteit te bewijzen voordat we deze rechten kunnen uitoefenen; en
 • Wanneer uw verzoek het vaststellen van aanvullende feiten vereist (bv. een vaststelling of een verwerking niet in overeenstemming is met de toepasselijke wetgeving), zullen we uw verzoek redelijkerwijs onmiddellijk onderzoeken, voordat we beslissen welke actie we moeten ondernemen.

(N) Cookies en soortgelijke technologieën

Samenvatting – Cookies en soortgelijke technologieën

We verwerken persoonsgegevens door gebruik te maken van cookies en vergelijkbare technologieën. Raadpleeg ons cookiebeleid voor meer informatie.

Wanneer u een site bezoekt, plaatsen we doorgaans cookies op uw apparaat of lezen we cookies die al op uw apparaat staan, op voorwaarde dat we altijd uw toestemming verkrijgen, indien vereist, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. We gebruiken cookies om informatie over uw apparaat, uw browser en, in sommige gevallen, uw voorkeuren en browsegewoonten vast te leggen. We verwerken persoonsgegevens via cookies en vergelijkbare technologieën, in overeenstemming met ons cookiebeleid.

(O) Gebruiksvoorwaarden

Overzicht – Gebruiksvoorwaarden

Onze Gebruiksvoorwaarden regelen al het gebruik van onze sites en onze diensten.

Elk gebruik van onze sites of diensten is onderworpen aan onze Gebruiksvoorwaarden. We raden u aan om onze gebruiksvoorwaarden regelmatig door te nemen met het oog op eventuele wijzigingen die we van tijd tot tijd kunnen aanbrengen.

(P) Direct marketing

Samenvatting – Direct marketing

We verwerken persoonsgegevens om contact met u op te nemen met informatie over sites of diensten die voor u interessant kunnen zijn. U kunt zich op elk gewenst moment gratis uitschrijven.

We verwerken persoonsgegevens om contact met u op te nemen via e-mail, telefoon, direct mail of andere communicatieformaten om u informatie te verstrekken over sites of diensten die voor u interessant kunnen zijn, om u ons Assignment documenten of onze Mercuri Urval Executive Inspiration te sturen als u ervoor kiest om ze te ontvangen. We kunnen ook persoonsgegevens verwerken om inhoud weer te geven die is afgestemd op uw gebruik van onze sites of diensten. Als we sites of diensten aan u leveren, kunnen we u informatie over onze sites of diensten, aankomende promoties en andere informatie die voor u interessant kan zijn, sturen of weergeven, onder meer door gebruik te maken van de contactgegevens die u ons hebt verstrekt, of andere geschikte middelen, altijd onder voorbehoud van het verkrijgen van uw voorafgaande toestemming voor zover vereist door de toepasselijke wetgeving.

U kunt zich op elk moment afmelden voor onze promotie-e-maillijst door te klikken op de afmeldlink in elke elektronische promotiecommunicatie die we verzenden of door een e-mail te sturen naar gdpr.int@mercuriurval.com. Houd er rekening mee dat het tot 2 weken kan duren om uw afmeldingsverzoek te verwerken. Gedurende die tijd kunt u communicatie van ons blijven ontvangen. Nadat u zich hebt afgemeld, sturen we u geen verdere promotie-e-mails meer, maar in sommige omstandigheden blijven we contact met u opnemen voor zover nodig voor de doeleinden van de sites of diensten die u hebt aangevraagd.

(Q) Gegevens van de verwerkingsverantwoordelijken

Samenvatting – Gegevens van verwerkingsverantwoordelijken

Er zijn verschillende Mercuri Urval-entiteiten die optreden als verwerkingsverantwoordelijken voor de doeleinden van deze verklaring, vermeld op onze website.

Voor de toepassing van deze verklaring worden de relevante verwerkingsverantwoordelijken vermeld op https://www.mercuriurval.com/global/contact/find-us/

De contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming zijn:

Naam: Lene Juul Pedersen
E-mail: gdpr.int@mercuriurval.com
Telefoon: +45 50707048

(R) Definities

 • Adequaat rechtsgebied’ betekent een rechtsgebied dat door de Europese Commissie formeel is aangewezen als een rechtsgebied dat een adequaat beschermingsniveau voor persoonsgegevens biedt.
 • Cookie’ betekent een klein bestand dat op uw apparaat wordt geplaatst wanneer u een website bezoekt (inclusief onze sites). In deze verklaring omvat een verwijzing naar een 'cookie' analoge technologieën zoals web beacons en duidelijke GIF's.
 • Verwerkingsverantwoordelijke' betekent de entiteit die beslist hoe en waarom persoonsgegevens worden verwerkt. In veel rechtsgebieden is de verwerkingsverantwoordelijke primair verantwoordelijk voor de naleving van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.
 • Gegevensbeschermingsautoriteit’ betekent een onafhankelijke overheidsinstantie die wettelijk belast is met het toezicht op de naleving van de toepasselijke gegevensbeschermingswetten.
 • EER’ betekent de Europese Economische Ruimte.
 • AVG’ betekent de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679.
 • Persoonsgegevens’ betekent informatie die betrekking heeft op een natuurlijke persoon, of aan de hand waarvan een natuurlijke persoon direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer factoren die specifiek zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.
 • Verwerking’, ‘verwerking’ of ‘verwerkt’ betekent alles wat met persoonsgegevens wordt gedaan, al dan niet door middel van geautomatiseerde middelen, zoals het verzamelen, vastleggen, organiseren, structureren, opslaan, aanpassen of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, bekendmaken door middel van doorzending, verspreiding of anderszins beschikbaar stellen, afstemmen of combineren, beperken, wissen of vernietigen.
 • Verwerker’ betekent elke persoon of entiteit die persoonsgegevens verwerkt namens de verwerkingsverantwoordelijke (anders dan werknemers van de verwerkingsverantwoordelijke).
 • Relevante persoonsgegevens’ betekent persoonsgegevens waarvoor wij de verwerkingsverantwoordelijke zijn.
 • Gevoelige persoonsgegevens’ betekent persoonsgegevens over ras of etniciteit, politieke overtuigingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, lidmaatschap van een vakbond, biometrische gegevens, fysieke of mentale gezondheid, seksleven, feitelijke of vermeende strafbare feiten of straffen, nationaal identificatienummer of andere informatie die volgens de toepasselijke wetgeving als gevoelig wordt beschouwd.
 • Standaardcontractbepalingen’ betekent modeloverdrachtsbepalingen die zijn aangenomen door de Europese Commissie of zijn aangenomen door een gegevensbeschermingsautoriteit en zijn goedgekeurd door de Europese Commissie.
 • Site’ betekent elke website die door ons of namens ons wordt beheerd of onderhouden.
 • VK GDPR” betekent de AVG zoals deze deel uitmaakt van de wetten die van toepassing zijn in het Verenigd Koninkrijk krachtens sectie 3 van de Europese Unie (Intrekkingswet) 2018, en zoals toegepast en gewijzigd door Bijlage 2 van de Verordeningen inzake gegevensbescherming, privacy en elektronische communicatie (wijzigingen enz.) (EU Exit) 2019 (SI 2019/419) of zoals van tijd tot tijd gewijzigd door andere wetten die van toepassing zijn in het Verenigd Koninkrijk).
 • Internationale overeenkomst inzake gegevensoverdracht in het VK' betekent de modelovereenkomst inzake gegevensoverdracht die op 21 maart 2022 is goedgekeurd door de Britse Information Commissioner's Office.