Algemene voorwaarden

Mercuri Urval maakt deze website (de "Site"), inclusief alle informatie, documenten, mededelingen, bestanden, tekst, afbeeldingen en software beschikbaar via de Site (gezamenlijk de "Materialen") en alle diensten uitgevoerd door Mercuri Urval en derden via de site (de "Diensten"), beschikbaar voor uw gebruik onder de volgende voorwaarden, die van tijd tot tijd door Mercuri Urval gewijzigd en gepubliceerd kunnen worden (de "Gebruiksvoorwaarden").

Door onze site te bezoeken op enigerlei wijze, inclusief, maar niet beperkt tot het gebruik van een van de Diensten, het downloaden van materiaal, of bladeren door de site, gaat u ermee akkoord met de gebruiksvoorwaarden, zonder enige beperking of kwalificatie.

Mercuri Urval behoudt zich het recht deze gebruiksvoorwaarden en andere richtlijnen of regels die op de site te vinden zijn van tijd tot tijd te veranderen. We zullen trachten belangrijke wijzigingen op de homepage van de site te vermelden. Uw verdere gebruik van de site, of een van de materialen of diensten vormt uw aanvaarding van deze wijzigingen. Als u niet voldoet aan deze gebruiksvoorwaarden, zullen we uw toestemming voor het gebruik van deze site onmiddellijk beëindigen. Alle materialen van de site die u gedownload of afgedrukt heeft moeten onmiddellijk worden vernietigd.

1. Intellectueel Eigendom

De materialen en diensten op de site, evenals hun selectie en inrichting, worden beschermd door auteursrecht, handelsmerk, octrooi, en / of andere intellectuele eigendomsrechten. Elk ongeautoriseerd gebruik van dergelijke materialen of diensten kunnen in strijd zijn met deze regels en gebruiksvoorwaarden. Behalve als dit uitdrukkelijk in deze gebruiksvoorwaarden of elders op de site vermeld is, verleent Mercuri Urval geen rechten op het gebruik van  de materialen en / of diensten. U stemt ermee in de inhoud van de site, de materialen en de diensten niet te kopiëren, te herpubliceren, te downloaden, te verzenden, te wijzigen, te verhuren, te leasen, uit te lenen, te verkopen, toe te wijzen, te distribueren, in licentie te geven of in sublicentie te geven, behalve als dit uitdrukkelijk is toegestaan in deze Gebruiksvoorwaarden of anders vermeld op de site. Bovendien gaat u ermee akkoord om geen methodes van data mining, robots of soortgelijke extractie methodes te gebruiken in relatie tot de site. In het geval van een conflict tussen de gebruiksvoorwaarden zoals vermeld en eventuele andere voorwaarden die op de site genoemd worden, zijn deze gebruiksvoorwaarden leidend.

2. Gedragscode voor gebruikers

Bij het gebruik van de site, met inbegrip van alle diensten en materialen gaat u neemt u de volgende zaken in acht:
• U brengt geen verstoring aan of pleegt geen schadelijke interventies op de veiligheid van de Site, dan wel diensten, materialen, systeembronnen, accounts, wachtwoorden, servers of netwerken die verbonden zijn aan of toegankelijk zijn via de site of een aangesloten of gelieerde website;
• U verspreidt geen virussen of andere schadelijke, verstorende of destructieve bestanden door het uploaden, plaatsen of anderszins verzenden van deze bestanden;
• U verstrekt geen valse persoonsgegevens;
• U gebruikt niet de gebruikersnaam, wachtwoord, dienst of systeem van een andere gebruiker zonder uitdrukkelijke toestemming van Mercuri Urval;
• U schendt, al dan niet opzettelijk, geen lokaal, provinciaal, nationaal of internationaal recht, of regelgeving krachtens wet, en
• U stelt Mercuri Urval schadeloos ten aanzien van elke en alle vorderingen van een derde partij tegen Mercuri Urval die voortvloeien uit of in verband staan met een schending van een van de voorgaande zaken.

3. Beheer van inhoud en communicatie

Mercuri Urval behoudt zich te allen tijde het recht voor om, gebruikersinformatie te verwijderen van de site en de toegang tot de site, of delen daarvan, te beperken of te ontzeggen (in geval van, maar niet beperkt tot, omstandigheden die op basis van de norm van Mercuri Urval niet voldoen aan deze Gebruiksvoorwaarden) zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid. Mercuri Urval behoudt zich het recht voor om reviews uit te voeren op (i) alle delen van de site waar gebruikers informatie verstrekken, inclusief, maar niet beperkt tot, de gebieden waar diensten worden aangeboden en (ii) de inhoud van de gebruikersinformatie. Voor zover maximaal toegestaan door de wet wordt, aanvaardt Mercuri Urval geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot gebruiksinformatie die voortvloeit uit de wetten van het auteursrecht, smaad, privacy, obsceniteit, of anders en zult u ons in dit verband volledig schadeloos stellen.

4. Registratie van gebruikersgegevens

Wanneer het gebruik van de Site of bepaalde Diensten van de site gebruikers registratie vereisen, zal u worden gevraagd om de benodigde gegevens te verstrekken (de "Registratiegegevens"). Bij het registreren voor het gebruik van de site (met inbegrip van alle diensten en materialen die via de site beschikbaar worden gesteld), stemt u in met:
• Het verstrekken van juiste, volledige en actuele informatie over uzelf, zoals gevraagd wordt in het registratieformulier, en
• Het onderhouden van uw registratiegegevens om ervoor te zorgen dat ze juist, volledig en up-to-date zijn, te allen tijde.
U verklaart dat u het recht heeft om dergelijke informatie in te dienen en gaat ermee akkoord dat u geen informatie verstrekt, tenzij u hier wettelijk recht op heeft. U bent verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw account en voor alle activiteiten die worden uitgevoerd met behulp van uw account informatie. U gaat ermee akkoord dat u Mercuri Urval onmiddellijk op de hoogste stelt van een niet-toegestane activiteit met betrekking tot uw account informatie of als u vermoedt dat de vertrouwelijkheid van uw account informatie is geschaad. Echter, vanwege het open karakter van het internet, raden wij u aan om zo min mogelijk informatie te verstrekken die u als vertrouwelijk beschouwt.  Mercuri Urval behoudt zich het recht voor om te allen tijde uw gebruik van de site te beperken, uw account te verwijderen, inhoud te verwijderen of te wijzigen en huidig of toekomstig gebruik van de Diensten te beperken indien zij van mening zijn dat u willens en wetens niet hebt voldaan aan de bovengenoemde gebruiksvoorwaarden.

5. Privacybeleid Mercuri Urval

Uw Registratiegegevens en bepaalde andere informatie die u ons verstrekt zijn onderworpen aan ons privacybeleid.

6. Aansprakelijkheidsverklaring

Bij het gebruik van deze site en / of de diensten, begrijpt en aanvaardt u dat:
• De site en de diensten die erop worden aangeboden op een "as is" en "as available" basis zijn en dat het gebruik van de site en / of diensten volledig op eigen risico is;
• Mercuri Urval wijst alle garanties van welke aard ook, uitdrukkelijk of impliciet, met inbegrip van, maar niet beperkt tot de impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, titel en niet-inbreuk;
• Mercuri Urval geeft geen garanties met betrekking tot de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, kwaliteit of de beschikbaarheid van producten, materialen of diensten ter beschikking gesteld op de site;
• Eventuele schade aan uw computersysteem of verlies van gegevens dat voortvloeit uit het gebruik van de site en / of diensten, of het downloaden van materiaal is uitsluitend uw verantwoordelijkheid. Het gebruik van de site en / of diensten is volledig gebaseerd op uw eigen risico;
• Geen advies of informatie afkomstig van de site en / of haar diensten, schriftelijk of mondeling kunnen aanleiding geven tot enige garantie of representatie, tenzij uitdrukkelijk daarin vermeld; en
• Links op de site kunnen verwijzen naar diensten of sites die niet door Mercuri Urval worden aangeboden. Er geldt geen verklaring of garantie door Mercuri Urval met betrekking tot de kwaliteit of anderszins van dergelijke andere diensten of sites. Een link naar een andere site of dienst mag niet worden opgevat als een bevestiging van die site of dienst door Mercuri Urval. Verder Mercuri Urval geeft geen garantie of verklaring dat:
• De diensten zullen voldoen aan uw eisen;
• De diensten ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos worden aangeboden;
• De resultaten van het gebruik van de diensten nauwkeurig of betrouwbaar zullen zijn;
• De kwaliteit van alle producten, diensten of materialen gekocht of verkregen door u via de diensten zullen voldoen aan uw verwachtingen, en
• Eventuele fouten in de software zullen worden gecorrigeerd.

7. Aansprakelijkheidsbeperking

Voor zover niet beperkt door de geldende wetgeving, is Mercuri Urval niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale, gevolgschade, punitieve of exemplarische schade, inclusief maar niet beperkt tot, schadevergoeding voor verlies van winst, inkomsten, goodwill, gebruik, gegevens, elektronisch verzonden bestellingen of ander economische voordeel (zelfs als Mercuri Urval in kennis is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade), ongeacht de oorzaak, hetzij in contract (inclusief maar niet beperkt tot fundamentele inbreuk), onrechtmatige daad (inclusief maar niet beperkt tot nalatigheid) of anderszins, die voortvloeien uit of in verband met:
• Het gebruik van of de onmogelijkheid om de diensten te gebruiken;
• De kosten van aanschaf van vervangende goederen en diensten gekocht of verkregen of berichten ontvangen of transacties die zijn aangegaan door het gebruik van de diensten;
• Ongeoorloofde toegang tot of wijziging van uw transmissies of gegevens door derden;
• verklaringen of gedrag van een derde partij die de diensten of de toegang tot de site aanbiedt, en
• Elke andere kwestie met betrekking tot de diensten, inclusief inhoud die u kan downloaden, gebruiken, wijzigen of verspreiden via de site. U heeft de verantwoordelijkheid voor het behoud van een adequate bescherming en back-up van gegevens en / of uitrusting in relatie tot het gebruik van site. U heeft geen recht op een vordering tegen Mercuri Urval voor verlies van gegevens, re-run time, onjuiste output, werkvertragingen of verloren winsten die voortvloeien uit het gebruik van de site.

8. Gebeurtenissen buiten onze redelijke controle

Mercuri Urval is niet verantwoordelijk voor eventuele vertraging of niet-nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van deze gebruiksvoorwaarden indien deze vertraging of verzuim het gevolg is van een oorzaak die buiten de redelijke controle valt. Deze voorwaarde heeft geen invloed op uw wettelijke rechten.

9. Ontheffing

Vertragingen of nalatigheid of het uitblijven van enig recht of remedie op grond van deze Gebruiksvoorwaarden worden niet op afstand behandeld van de toekomstige uitoefening van Mercuri Urval van een dergelijk (of een andere) recht of remedie.

10. Toepasselijk recht en jurisdictie

Deze Gebruiksvoorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van het koninkrijk der Nederlanden. U stemt ermee in om u, net als Mercuri Urval, te onderwerpen aan de niet-exclusieve jurisdictie van de Nederlandse rechtbanken.