Naudojimosi sąlygos

Mercuri Urval paruošė šio interneto puslapio („puslapio") visą informaciją, dokumentus, pranešimus, failus, tekstą, piešinius ir programas (toliau – „medžiagą") ir visas Mercuri Urval ir trečiųjų šalių puslapyje teikiamas paslaugas („paslaugos"), kuriomis jūs naudojatės, sutikdami su toliau nurodytomis sąlygomis, kurios gali laikas nuo laiko keistis („naudojimo sąlygos").

Jei prieinate ir bet kaip naudojate šį puslapį, tame tarpe naudojatės paslaugomis, paimate medžiagą ar skaitote puslapį, jūs neribotai įsipareigojate sutikti su jo naudojimo sąlygomis.

Mercuri Urval išsaugo teisę laikas nuo laiko keisti šias naudojimo sąlygas ir kitus vadovus ar taisykles pagal vienintelio ir visiško veikimo laisvės principą bei internetu stengsis pranešti apie puslapio pasikeitimus. Jūsų tolesnis naudojimasis puslapiu, jo medžiaga ar per jį gaunamomis paslaugomis liudija, kad jūs šias taisykles pripažįstate. Jei jūs nesutinkate su šiomis naudojimo taisyklėmis, jūsų įgaliojimai naudoti šį puslapį tučtuojau nutrūksta ir turite nedelsdami sunaikinti iš puslapio paimtą ar atspausdintą medžiagą.

1. Intelektinė nuosavybė
Puslapio medžiagą ir paslaugas bei jų parinkimą ir sutvarkymą saugoti autorinių teisių, prekės ženklo, patento ir kiti intelektinės nuosavybės įstatymai, todėl bet koks neįgaliotas naudojimasis šia medžiaga ar paslaugomis gali šiuos įstatymus ir naudojimo taisykles pažeisti. Išskyrus, kaip vienareikšmiškai nurodyta šiose naudojimo taisyklėse ar kitaip paminėta puslapyje, Mercuri Urval nesuteikia jokių teisių naudotis medžiaga ar paslaugomis. Jūs sutinkate nekopijuoti, neperspausdinti, nefotografuoti, nepaimti, neperduoti, nekeisti, nenuomoti, neskolinti, neparduoti, neplatinti, nelicencijuoti ir kitaip nekeisti šio puslapio darbų, jų medžiagos ar jų pagrindu paruoštų darbų, išskyrus išsamiai nurodytų šiose naudojimo sąlygose ar kitur šiame puslapyje. Be to, jūs sutinkate neleistinu būdu nerinkti ir negauti šio puslapio duomenų. Atsiradus nesutarimams tarp naudojimo ir kitų šio puslapio taisyklių, naudojimo taisyklės turi pirmenybę.

2. Vartotojo elgesys
Naudodami šį puslapį bei visas per jį gaunamas paslaugas ir medžiagą, jūs atstovaujate, garantuojate ir sutinkate:
· Negriauti ir nesiterpti į šio puslapio, per jį gaunamų paslaugų, medžiagų, sistemos resursų, registracijos, slaptažodžių, serverių ar susijusių tinklų saugos sistemas;
· Nepridėti, neskelbti ar kitaip neperduoti per šį puslapį jokių virusų ar kitų žalingų, ardančių ar naikinančių duomenų;
· Neteikti jokios klaidingos asmens informacijos;
· Nenaudoti ir nebandyti naudoti kitų vartotojų duomenų, slaptažodžių, paslaugų ar sistemos be specialaus Mercuri Urval leidimo;
· Tyčia ar netyčia nepažeisti taikomų vietos, regiono, šalies ar tarptautinių įstatymų bei nuostatų, turinčių įstatymo galią; ir
· Kompensuoti Mercuri Urval visą žalą, gautą dėl ar susijusią su trečiosiomis šalimis bei jų ieškiniais, kylančiais dėl ar susijusiais su sutarties nesilaikymu.

3. Turinio ir bendravimo tvarkymas
Mercuri Urval išsaugo išimtinę ir nuo jos vienos priklausančią teisę iš anksto nepranešus ištrinti ar pašalinti vartotojo medžiagą bei apriboti, bet kada sustabdyti ar nutraukti patekimą prie viso puslapio ar jo dalių.Mercuri Urval išsaugo išimtinę ir nuo jos vienos priklausančią teisę stebėti ir peržiūrėti (i) visas puslapio sritis, kur vartotojai perduoda ar patalpina savo medžiagą ir (ii) bet kurią vartotojų patalpintą informaciją. Pagal griežčiausias autorinių teisių, šmeižto, privatumo, patento, nešvankumo ir kitų įstatymų nuostatas Mercuri Urval neatsako už vartotojų įdėtą medžiagą, o jūs visuomet turėtumėte pranešti apie sutiktą tokią medžiagą.

4. Vartotojo registracija
Norint naudoti šį puslapio ar tam tikras jo paslaugas, reikia užsiregistruoti, pateikiant prašomus duomenis („registracijos duomenys").
Registruodamiesi naudotis šiuo puslapiu, visomis jo paslaugomis ir medžiagomis, per jį gaunamomis, jūs sutinkate:
· Pranešti apie save aiškius, tikslius ir atnaujintus duomenis, kaip to prašo puslapio registracijos forma ir
· Laikyti ir atnaujinti savo registravimo duomenis, kad jie visuomet būtų tikslūs, pilni ir atnaujinti. Jūs teigiate, kad turite teisę pateikti tokią informaciją ir sutinkate, kad kitos informacijos nepateiksite, kol jūsų nepaprašys to padaryti teisiškai.
Jūs atsakote už savo duomenų ir visos su jais susijusios veiklos konfidencialumą. Jūs sutinkate nedelsiant pranešti Mercuri Urval apie neleistiną veiklą su jūsų duomenimis, ar jei kyla įtarimų, kad jūsų duomenų konfidencialumas pažeistas. Tačiau dėl atviro interneto rekomenduojame kiek įmanoma neteikti informacijos, kurią jūs laikote konfidencialia.
Mercuri Urval išsaugo išimtinę ir nuo jos vienos priklausančią teisę, turinčią betarpiškas pasekmes, nutraukti ar sulaikyti jūsų naudojimąsi šiuo puslapiu, sustabdyti ar pašalinti, ištrinti ar pakeisti jūsų duomenis, uždrausti naudotis paslaugomis, jei jūs sąmoningai nepatenkinote ištėstytų naudojimosi sąlygų.

5. Mercuri Urval privatumas
Jūsų registravimo duomenims ir kitai jūsų mums pateiktai informacijai taikoma privatumas.

6. Garantijos atsisakymas
Naudodamiesi šia puslapiu ir (ar) paslaugomis, jūs aiškiai suprantate ir sutinkate, kad: · Puslapis ir paslaugos yra pateiktos „kaip yra" ir „kaip įmanoma" ir kad šia svetaine ir (arba) paslaugomis naudojatės visiškai savo pačių rizika;
· Mercuri Urval atsisako visų bet kokio pobūdžio aiškių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet neapsiribojant numanomomis garantijomis dėl perkamumo, tinkamumo konkrečiam tikslui, nuosavybės ir nepažeidžiamumo;
· Mercuri Urval nesuteikia jokių garantijų dėl tikslumo, patikimumo, kokybės ar laisvo visų produktų, medžiagų arba paslaugų prieinamumo puslapyje;
· Bet kokia žala jūsų kompiuteriui ar duomenų praradimas, kylantis naudojant puslapį ir (ar) paslaugas arba dėl bet kurių medžiagų paėmimo bus vien tik jūsų atsakomybė ir puslapis ir (ar) paslaugas naudojimas vien savo pačių rizika;
· Jokiems patarimams ar informacijai ir (arba) paslaugoms, gautoms iš šio tinklalapio žodžiu ar raštu netaikomos jokios garantijos nebent tas būna aiškiai nurodyta; ir
· Nuorodos puslapyje gali būti į ne Mercuri Urval paslaugas ar svetaines. Mercuri Urval nesiima jokių garantijų dėl kitų paslaugų ar svetainių kokybės. Nuoroda į kitą svetainę ar paslaugą neturi būti aiškinama kaip tos svetainės ar paslaugos Mercuri Urval patvirtinimas. Be to, Mercuri Urval nesuteikia jokių garantijų ir neatstovaja, kad:
· Paslaugos atitinks jūsų reikalavimus; · Paslaugos bus nepertraukiamas, laiku, saugiai ir be klaidų; · Bet rezultatus panaudoti Paslaugos bus tiksli ar patikima;
· Bet kokių produktų, paslaugų ar medžiagų, kurios perkamos arba gauti jums paslaugos atitinka jūsų lūkesčius kokybės ir · Bet programinės įrangos klaidos bus ištaisytos.

7. Atsakomybės apribojimas
Tiek, kiek to nedraudžia taikytinos teisės, Mercuri Urval neatsako už jokius tiesioginius, netiesioginius, atsitiktinius, specialius, antrinės, baudžiamoji, ar pavyzdinio žalos atlyginimo, įskaitant, bet neapsiribojant, atlyginti negautą pelną, pajamos, prestižas, naudojimas, duomenimis, elektroniniu būdu perduodami pavedimai arba kitą ekonominę naudą (net jei Mercuri Urval žinojo apie tokią galimą žalą), įvykęs, nesvarbu, ar sutartis (įskaitant, bet neapsiribojant, esminis pažeidimas), delikto (įskaitant, bet neapsiribojant aplaidumu) ar kitaip, kylančių iš arba susijusių su:
· naudoti arba negalėjimo naudotis Paslaugomis;
· pirkti prekes ir paslaugas sąnaudų pirkti ar gauti arba gautų pranešimų arba sandoriams, sudarytiems naudojant Paslaugos;
· Be leidimų patekti prie arba pakeisti savo transliacijoms ar duomenų trečiosioms šalims; · Pareiškimai arba elgesio bet kuri trečioji šalis paslaugų teikimą arba prieigą prie svetainės, ir
· Bet kuriuo klausimu, susijusiu su paslaugų teikimo, įskaitant turinį, kurį galite atsisiųsti, naudoti, modifikuoti ir platinti, iš svetainės. Jūs turite prisiimti visą atsakomybę už palaikyti tinkamą apsaugą ir atsarginės duomenų ir (arba) įranga, naudojama ryšium su Svetainės ir nebus teisę prieš Mercuri Urval prašymą prarastus duomenis, iš naujo paleiskite laiko, netikslūs produkcijos, darbų vėlavimus ar prarastas pelnas, gaunamas iš turinio naudojimo.

8. Renginiai ne tik mūsų pagrįstos kontrolės
Mercuri Urval nebus atsakinga už vėlavimą ar nesugebėjimas įvykdyti savo įsipareigojimus pagal šią sutartį, kai toks delsimas ar gedimai atsiranda iš bet už pagrįstą kontrolę priežastis. Ši sąlyga netaikoma savo įstatymu pagrįstų teisių.

9. Atsisakymas
Jokio ar neveikimas arba neveikimą jokių teisių ar kompensavimo priemonių šių duomenų naudojimo sąlygomis turi būti laikomas būsimos naudotis Mercuri Urval tokios (arba bet kuris kitas) teisių ar kompensavimo atsisakymo.

10. Taikomas įstatymas ir jurisdikcija
Šios Naudojimosi sąlygos yra taikomos ir aiškinamos pagal Anglijos ir Velso teisės aktai. Jūs sutinkate, kaip ir Mercuri Urval, pateikti ne išimtinę jurisdikciją nagrinėti Anglijos teismai.