Kommunaldirektør

Skanderborg Kommune - Skanderborg / Danmark


”Mennesker møder mennesker”

”Mennesker møder mennesker”

I Skanderborg Kommunes politiske vision er mennesket i centrum. ”Mennesker møder mennesker” betyder i Skanderborg, at der er opmærksomhed på det enkelte menneske.

Det fortæller også om en stærk indgroet kultur, der bygger på, at man kan mere og kommer længere gennem fællesskaber og samarbejde. ”Mennesker møder mennesker” udtrykker simpelthen en måde at drive kommune på og en holdning til samarbejdet mellem kommune og borgere, politikere og ansatte.

Skanderborgmodellen har mange år på bagen og har på mange måder været – og er stadig – som organisationsmodel en anerkendt inspiration og et pejlemærke for udviklingen i store dele af det kommunale Danmark. Modellen er dynamisk og udvikles til stadighed. Aktuelt har Byrådet besluttet at tage grundpillerne i Skanderborgmodellen op til overvejelse i en bred dialog. Formålet er at sikre et bredt ejerskab til, hvordan grundpillerne skal efterleves i det ledelses- og styringsmæssige samspil mellem politikere, ansatte og borgerrepræsentanter frem mod milepælen - 70.000 borgere.  

Tres kontraktstyrede enheder er en – hvis ikke dén – bærende organisatoriske enhed i Skanderborg Kommune. Enhederne ledes af kontraktholdere, der indgår årlige kontrakter med direktionen. Kontrakterne indeholder forpligtende mål, der skal sikre, at de politiske mål realiseres og får et reelt liv og virkning helt der ude, hvor kommunen løser kerneopgaven sammen med borgerne. Kulturen i Skanderborg Kommune er gennemsyret af tillid til, at de, der i hverdagen er tættest på opgaven og borgerne, har de bedste betingelser for at træffe beslutningerne. Derfor er ansvar, frihed og beslutningskompetence placeret decentralt.

Der venter kommunaldirektøren og den samlede ledelse en række centrale strategisk opgaver. Særligt skal disse tre fremhæves her:

  1. Fremtidssikring af den kommunale organisation på det politisk besluttede grundlag
  2. Etablering og ledelse af processer, der skal sikre, at Skanderborg Kommune kan håndtere den store vækst og det udgiftspres, den medfører. Skanderborg vokser vildt og hurtigt, hvilket sætter det kommunale budget under pres og der er brug for en sikker ”hånd på rattet”. Der skal udvikles og ledes, men også styres
  3. Koncernledelsen – den samlede strategiske ledelse på elleve personer - skal i endnu højere grad mobiliseres til at identificere faglige, organisatoriske og økonomisk sammenhængende tværgående løsninger. Også i Skanderborg Kommune ligger meget af guldet, rationalet og effektiviteten mellem søjlerne. Det store og de mindre arbejds- og ledelsesfællesskaber skal integreres tættere.

Stillingen som kommunaldirektør i Skanderborg Kommune er - udover det almindelige i den offentlige sektor i Danmark - en attraktiv toplederstilling. Kravene og forventningerne til den nye kommunaldirektør er tilsvarende høje. 

Skanderborg Kommune søger en inspirerende personlighed, der for det første kan sætte retning med visioner og iderigdom og som for det andet har de strategiske evner, den politiske flair og det personlige mod, der skal til, for at holde retningen og endeligt som er en tydelig og tillidsvækkende person, der naturligt opnår følgeskab fra de mange - i en stor kompleks kontekst, hvor ”Mennesker møder mennesker”.

Kan du se dig selv skabe ”Ledelse med retning og styring med mening” i dette univers og har du allerede dokumenteret kompetent toplederskab i noget tilsvarende, kan dette være din næste udfordring. 

Klik HER for at se og høre en video, hvor borgmester Frands Fischer, direktør for Skanderborg Festivalen Søren Eskildsen, skoleleder på Mølleskolen Kristian Toft og fællestillidsmand Anton Madsen fra Entreprenørafdelingen fortæller om Skanderborg Kommune og deres forventninger til den nye kommunaldirektør.

Alle, der på baggrund af stillingsopslaget overvejer sin interesse i stillingen, er meget velkomne til at kontakte Mercuri Urval; Jan Kjeldsmark på telefon 4073 4950/mail: jan.kjeldsmark@mercuriurval.com eller Anja Lange på telefon 4049 2026/mail: anja.lange@mercuriurval.com. Alle henvendelser vil blive behandle fortroligt, og Skanderborg Kommune vil ikke blive orienteret uden forudgående aftale herom.

Du er også velkommen til at kontakte borgmester Frands Fischer fra Skanderborg Kommune på telefon 8794 7001.

Læs meget mere om Skanderborg Kommune på www.skanderborg.dk og om stillingen og ansættelsesprocessen i det uddybende notat HERAnsøgningsfristen udløber den 27. januar 2020, kl. 10.00.

Om virksomheden

Læs om Skanderborg Kommune på www.skanderborg.dk