Personuppgiftspolicy

(A) Denna policy

Sammanfattning – denna policy

Denna policy förklarar hur vi behandlar personuppgifter. Denna policy kan ändras eller uppdateras då och då, och du bör därför läsa den regelbundet för se om något har ändrats.

Denna policy utfärdas av var och en av de personuppgiftsansvariga som anges på: https://www.mercuriurval.com/global/contact/find-us/ (tillsammans benämnda ”Mercuri Urval”, ”vi”, ”oss” och ”vår”) och riktar sig till personer utanför vår organisation som vi interagerar med, inklusive personer som ingår i vårt professionella nätverk, kandidater, projektdeltagare, kunder, besökare på våra webbplatser, andra användare av våra tjänster, personal hos kunder samt leverantörer och besökare i våra lokaler (tillsammans benämnda ”du”). Definierade termer som används i denna policy förklaras i avsnitt (R) nedan.

Vi förstår att din integritet är viktig. Denna policy beskriver hur vi behandlar och skyddar dina personuppgifter i samband med våra olika affärsaktiviteter, syftet med vår behandling samt dina rättigheter när du väljer att låta Mercuri Urval behandla dina personuppgifter.

Denna policy kan ändras eller uppdateras från tid till annan för att återspegla förändringar i vår praxis när det gäller behandling av personuppgifter eller ändringar i tillämplig lagstiftning. Vi uppmanar dig att läsa denna policy noggrant och att regelbundet konsultera denna sida för att se eventuella ändringar som vi kan komma att göra i enlighet med villkoren i denna policy.

Denna policy uppdaterades senast 2024-01-01.

(B) Insamling av personuppgifter

Sammanfattning – Insamling av personuppgifter

Vi samlar in eller erhåller personuppgifter: när dessa uppgifter lämnas till oss (t.ex. när du kontaktar oss eller när du läggs till i vårt professionella nätverk); under vår relation med dig (t.ex. när du ansluter dig till vårt professionella nätverk); när du offentliggör personuppgifter (t.ex. om du gör ett offentligt inlägg på sociala medier); när du besöker våra webbplatser; eller när du interagerar med tredje parts innehåll eller reklam på en webbplats. Vi kan också få personuppgifter om dig från tredje part (t.ex. brottsbekämpande myndigheter).

Insamling av personuppgifter: Vi samlar in eller erhåller personuppgifter om dig från följande källor:

 • Uppgifter som lämnas till oss: Vi erhåller personuppgifter när dessa uppgifter lämnas till oss (t.ex. när du läggs till i vårt professionella nätverk av kunder, affärskontakter och kandidater, när du kontaktar oss via e-post eller telefon eller på annat sätt, när du ger oss ditt visitkort eller när du skickar in en jobbansökan).
 • Uppgifter som vi samlar in personligen: Vi erhåller personuppgifter under möten, på mässor, vid besök från sälj- eller marknadsföringsrepresentanter eller vid evenemang vi deltar i.
 • Samarbeten: Vi erhåller personuppgifter när du samarbetar med oss inom forskning eller i en rådgivande/konsulterande funktion.
 • Relationsdata: Vi samlar in eller erhåller personuppgifter inom ramen för ordinarie kontakter med dig (t.ex. när vi tillhandahåller en tjänst till dig eller din arbetsgivare).
 • Uppgifter som du offentliggör eller som vi hämtar från offentligt tillgängliga källor: Vi samlar in eller erhåller personuppgifter som du uttryckligen väljer att offentliggöra, till exempel via sociala medier (t.ex. kan vi samla in information från din/dina sociala medieprofil(er), om du gör ett offentligt inlägg), och vi kan inhämta uppgifter från offentligt tillgängliga källor.
 • Webbplatsdata: Vi samlar in eller erhåller personuppgifter när du besöker någon av våra webbplatser eller använder funktioner eller resurser som är tillgängliga på eller via en webbplats.
 • Registreringsuppgifter: Vi samlar in eller erhåller personuppgifter när du använder eller registrerar dig för att använda någon av våra webbplatser eller tjänster.
 • Innehålls- och reklamuppgifter: Om du interagerar med innehåll eller annonser från tredje part på en webbplats (inklusive insticksprogram och cookies från tredje part) får vi personuppgifter från den relevanta tredjepartsleverantören av det innehållet eller den reklamen.
 • Tredjepartsinformation: Vi samlar in eller erhåller personuppgifter från tredje part som tillhandahåller dem till oss (t.ex. sammanställare av affärsinformation, referenser från tidigare arbetsgivare, register från akademiska institutioner osv.).

(C) Skapande av personuppgifter

Sammanfattning – Skapande av personuppgifter

Vi skapar personuppgifter om dig (t.ex. register över dina interaktioner med oss).

Vi skapar också personuppgifter om dig under vissa omständigheter, till exempel register över dina interaktioner med oss och uppgifter om dina tidigare interaktioner med oss. Vi kan också kombinera personuppgifter från någon av våra webbplatser eller tjänster, inklusive där dessa uppgifter samlas in från olika enheter.

(D) Kategorier av personuppgifter som vi behandlar

Sammanfattning – Kategorier av personuppgifter som vi behandlar

Vi behandlar: dina personuppgifter (t.ex. ditt namn); dina kontaktuppgifter (t.ex. din adress); din arbetslivsinformation (t.ex. ditt CV); register över undersökningar eller tester som du har deltagit i; demografiska uppgifter (t.ex. din ålder); besöksloggar på våra webbplatser; register över dina samtycken; betalningsuppgifter (t.ex. din faktureringsadress); information om våra webbplatser (t.ex. vilken typ av enhet du använder); uppgifter om din arbetsgivare (i förekommande fall); information om dina interaktioner med vårt innehåll eller vår reklam, och eventuella åsikter som du meddelar oss.

Vi behandlar följande kategorier av personuppgifter om dig:

 • Personuppgifter: förnamn, tilltalsnamn och foto.
 • Kontaktuppgifter: kontaktadress, telefonnummer, e-postadress, uppgifter om personlig assistent i förekommande fall, uppgifter om Messenger-app, uppgifter om onlinemeddelanden och uppgifter om sociala medier.
 • Arbetslivsinformation: ditt CV, uppgifter om din erfarenhet och expertis, yrkeshistorik, ersättnings- och förmånsinformation, information om din erfarenhet, deltagande i möten, seminarier, rådgivande styrelser och konferenser, information om din yrkesrelation med andra individer eller institutioner, språkkunskaper och andra yrkeskunskaper samt uppgifter om din och ditt företags historik med Mercuri Urval.
 • Undersöknings- och testdata: register över genomförda undersökningar, tester och bedömningar; register över feedback från undersökningar, tester och bedömningar; register över framsteg; analys av lämplighet för allmänna eller specifika roller hos kunder.
 • Demografisk information: kön, födelsedatum/ålder, nationalitet, titel och språkpreferenser.
 • Besöksloggar: register över besök i våra lokaler.
 • Samtyckesregister: register över eventuella samtycken som du har gett, tillsammans med datum och tid, samtyckesmetod och all relaterad information (t.ex. syftet med samtycket).
 • Betalningsuppgifter: fakturauppgifter, betalningsuppgifter, faktureringsadress, betalningsmetod, bankkontonummer eller kreditkortsnummer, kort- eller kontoinnehavarens namn, kort- eller kontosäkerhetsuppgifter, kortets giltighetsdatum, kortets utgångsdatum, BACS-uppgifter, SWIFT-uppgifter, IBAN-uppgifter, betalningsbelopp, betalningsdatum och checkregister.
 • Webbplatsdata: enhetstyp, operativsystem, webbläsartyp, webbläsarinställningar, IP-adress, språkinställningar, datum och tider för anslutning till en webbplats, användarnamn, lösenord, säkerhetsinloggningsuppgifter, användningsdata och aggregerad statistisk information.
 • Arbetsgivaruppgifter: där du interagerar med oss i egenskap av anställd hos tredje part; din arbetsgivares namn, adress, telefonnummer och e-postadress, i den utsträckning det är relevant.
 • Innehålls- och reklamdata: register över dina interaktioner med vår onlinereklam och vårt innehåll, register över reklam och innehåll som visas på sidor som visas för dig, samt alla interaktioner du kan ha haft med sådant innehåll eller sådan reklam (t.ex. muspekare, musklick, alla formulär du fyller i helt eller delvis) och all pekskärmsinteraktion.
 • Synpunkter och åsikter: synpunkter och åsikter som du väljer att skicka till oss eller publicera offentligt om oss på sociala medier.

(E) Känsliga personuppgifter

Sammanfattning – Känsliga personuppgifter

Vi försöker inte samla in eller på annat sätt behandla känsliga personuppgifter. När vi behöver behandla känsliga personuppgifter för ett legitimt syfte gör vi det i enlighet med tillämplig lag.

Vi strävar inte efter att samla in eller på annat sätt behandla känsliga personuppgifter i den ordinarie verksamheten. När det blir nödvändigt att behandla dina känsliga personuppgifter av någon anledning görs detta på en av följande rättsliga grunder:

 • Upptäckt och förebyggande av brott: Vi kan behandla dina känsliga personuppgifter när behandlingen är nödvändig för att upptäcka eller förebygga brott (t.ex. förebyggande av bedrägeri);
 • Fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk: Vi kan komma att behandla dina känsliga personuppgifter när behandlingen är nödvändig för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk; eller
 • Samtycke: Vi kan komma att behandla dina känsliga personuppgifter där vi, i enlighet med tillämplig lag, har fått ditt uttryckliga samtycke innan vi behandlar dina känsliga personuppgifter (denna rättsliga grund används endast i samband med behandling som är helt frivillig – den används inte för behandling som på något sätt är nödvändig eller obligatorisk). Detta kan inkludera kognitiva tester, personlighetstester, bakgrundskontroller, kriminalregisterkontroller och behandling av feedback från intervjuer, undersökningar, tester eller bedömningar, enligt beskrivningarna i denna policy.

Om du tillhandahåller känsliga personuppgifter till oss måste du säkerställa att det är lagligt för dig att lämna ut sådana uppgifter till oss, och du måste säkerställa att en giltig rättslig grund gäller för behandlingen av dessa känsliga personuppgifter.

(F) Syfte med behandlingen och rättslig grund för behandlingen

Sammanfattning – Syfte med behandlingen och rättslig grund för behandlingen

Vi behandlar personuppgifter i följande syften: tillhandahålla våra webbplatser och tjänster till dig; driva vår verksamhet; kommunicera med dig; hantera våra IT-system; hälsa och säkerhet; ekonomisk förvaltning; genomföra undersökningar; säkerställa säkerheten i våra lokaler och system; genomföra utredningar där så krävs; efterleva tillämplig lag; förbättra våra webbplatser och tjänster; efterlevnadskontroller; förebyggande av bedrägeri; fastställande, utövande och försvar av rättsliga anspråk; rekrytering och jobbansökningar.

De kategorier av personuppgifter som identifieras i avsnitt (D) ovan behandlas i följande syften och på följande rättsliga grunder, i enlighet med tillämplig lag:

 

Syfte med behandlingen

Rättslig grund för behandlingen

Kategorier av personuppgifter

 • Driva våra professionella nätverk: bygga upp och underhålla professionella relationer och vårt professionella nätverk av kunder och affärskontakter; driva och underhålla vårt Executive Candidate-nätverk.
 • Vi har ett berättigat intresse av att utföra behandlingen i syfte att upprätthålla vårt professionella nätverk av kunder och affärskontakter (i den utsträckning ett sådant berättigat intresse inte åsidosätts av dina intressen, grundläggande rättigheter eller friheter).
 • Personuppgifter
 • Kontaktuppgifter
 • Arbetslivsinformation
 • Arbetsgivaruppgifter

 

 • Executive Search tjänster: skapa och föreslå lång- och kortlistor, tillhandahålla tjänster och rekommendationer till kunder, arrangera intervjuer, undersökningar, tester och utvärderingar samt tillhandahålla coachning och utbildning.
 • Vi har ett berättigat intresse av att utföra behandlingen i syfte att tillhandahålla executive search-tjänster till dig och våra kunder (i den utsträckning ett sådant berättigat intresse inte åsidosätts av dina intressen, grundläggande rättigheter eller friheter); eller
 • Vi har fått ditt föregående samtycke till behandlingen (denna rättsliga grund används endast i samband med behandling som är helt frivillig – den används inte för behandling som är nödvändig eller obligatorisk på något sätt).
 • Personuppgifter
 • Kontaktuppgifter
 • Arbetslivsinformation
 • Undersöknings- och testdata
 • Demografisk information
 • Arbetsgivaruppgifter
 • Samtyckesregister
 • Åsikter och synpunkter
 • Ledarskapskonsulttjänster: tillhandahållande av tjänster inklusive undersökningar, tester och utvärderingar samt tillhandahållande av coachning och utbildning.
 • Vi har ett berättigat intresse av att utföra behandlingen i syfte att tillhandahålla ledarskapskonsulttjänster till dig och våra kunder (i den utsträckning ett sådant berättigat intresse inte åsidosätts av dina intressen, grundläggande rättigheter eller friheter); eller
 • Vi har fått ditt föregående samtycke till behandlingen (denna rättsliga grund används endast i samband med behandling som är helt frivillig – den används inte för behandling som är nödvändig eller obligatorisk på något sätt).
 • Personuppgifter
 • Kontaktuppgifter
 • Arbetslivsinformation
 • Undersöknings- och testdata
 • Demografisk information
 • Arbetsgivaruppgifter
 • Samtyckesregister
 • Åsikter och synpunkter
 • Tillhandahållande av webbplatser och tjänster till dig: tillhandahållande av våra webbplatser, tillhandahållande av tjänster via våra webbplatser, tillhandahållande av reklam på begäran och kommunikation med dig i samband med dessa webbplatser eller tjänster.
 • Vi har ett berättigat intresse av att utföra behandlingen i syfte att tillhandahålla våra webbplatser eller tjänster (i den utsträckning ett sådant berättigat intresse inte åsidosätts av dina intressen, grundläggande rättigheter eller friheter); eller
 • Vi har fått ditt föregående samtycke till behandlingen (denna rättsliga grund används endast i samband med behandling som är helt frivillig – den används inte för behandling som är nödvändig eller obligatorisk på något sätt).
 • Personuppgifter
 • Kontaktuppgifter
 • Demografisk information
 • Samtyckesregister
 • Uppgifter om våra webbplatser
 • Innehålls- och reklamdata
 • Åsikter och synpunkter
 • Efterlevnadskontroller: fullgörande av våra lagstadgade efterlevnadsskyldigheter; ”Känn din kund”-kontroller; bekräftelse och verifiering av din identitet; användning av kreditupplysningsföretag; screening gentemot sanktionslistor från myndigheter och/eller brottsbekämpande myndigheter och andra juridiska restriktioner.
 • Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig skyldighet; eller
 • Behandlingen är nödvändig i samband med ett avtal som du har ingått med oss, eller för att vidta åtgärder innan ett avtal ingås med oss; eller
 • Vi har ett berättigat intresse av att utföra behandlingen i syfte att fullgöra våra skyldigheter gällande lagstiftning och annan efterlevnad (i den utsträckning ett sådant berättigat intresse inte åsidosätts av dina intressen, grundläggande rättigheter eller friheter); eller
 • Vi har fått ditt föregående samtycke till behandlingen (denna rättsliga grund används endast i samband med behandling som är helt frivillig – den används inte för behandling som är nödvändig eller obligatorisk på något sätt).
 • Personuppgifter
 • Kontaktuppgifter
 • Arbetslivsinformation
 • Samtyckesregister
 • Betalningsuppgifter
 • Arbetsgivaruppgifter
 • Resultat av efterlevnadskontrollerna
 • Bedriva vår verksamhet: driva och hantera våra webbplatser och våra tjänster; tillhandahålla innehåll till dig; visa reklam och annan information till dig; kommunicera och interagera med dig via våra webbplatser eller våra tjänster; underrätta dig om ändringar på någon av våra webbplatser eller våra tjänster.
 • Behandlingen är nödvändig i samband med ett avtal som du har ingått med oss, eller för att vidta åtgärder innan ett avtal ingås med oss; eller
 • Vi har ett berättigat intresse av att utföra behandlingen i syfte att tillhandahålla våra webbplatser eller våra tjänster till dig (i den utsträckning ett sådant berättigat intresse inte åsidosätts av dina intressen, grundläggande rättigheter eller friheter); eller
 • Vi har fått ditt föregående samtycke till behandlingen (denna rättsliga grund används endast i samband med behandling som är helt frivillig – den används inte för behandling som är nödvändig eller obligatorisk på något sätt).
 • Personuppgifter
 • Kontaktuppgifter
 • Samtyckesregister
 • Betalningsuppgifter
 • Uppgifter om våra webbplatser
 • Innehålls- och reklamdata

 

 • Planering: organisationsplanering, successionsplanering, förändringar av verksamhetens karaktär och omfattning, fusioner, förvärv, upplösning, uppdelning, likvidation, försäljning av tillgångar, avyttringar, omorganisationer och liknande företagsstrukturerings-arrangemang.
 • Vi har ett berättigat intresse av att utföra behandlingen i syfte att planera den framtida driften av vår verksamhet (i den utsträckning ett sådant berättigat intresse inte åsidosätts av dina intressen, grundläggande rättigheter eller friheter).
 • Personuppgifter
 • Kontaktuppgifter
 • Arbetslivsinformation
 • Demografisk information
 • Uppgifter om våra webbplatser
 • Arbetsgivaruppgifter
 • Innehålls- och reklamdata
 • Åsikter och synpunkter

 

 • Kommunikation och marknadsföring: kommunicera med dig på något sätt (inklusive via e-post, telefon, sms, sociala medier, brev eller personligen) för att tillhandahålla vår Assignment Bulletin, våra Mercuri Urval Executive Inspiration-artiklar samt andra nyheter och annan information som du kan vara intresserad av, förutsatt att vi alltid inhämtar ditt samtycke i förväg i den utsträckning som krävs enligt tillämplig lag; anpassa våra webbplatser, produkter och tjänster för dig; underhålla och uppdatera din kontaktinformation i förekommande fall, erhålla ditt föregående samtycke där så krävs, möjliggöra och registrera ditt val att välja bort tjänster eller avregistrera dig, där så är tillämpligt.
 • Behandlingen är nödvändig i samband med ett avtal som du har ingått med oss, eller för att vidta åtgärder innan ett avtal ingås med oss; eller
 • Vi har ett berättigat intresse av att utföra behandlingen i syfte att kontakta dig, alltid i enlighet med tillämplig lag (i den utsträckning ett sådant berättigat intresse inte åsidosätts av dina intressen, grundläggande rättigheter eller friheter); eller
 • Vi har fått ditt föregående samtycke till behandlingen (denna rättsliga grund används endast i samband med behandling som är helt frivillig – den används inte för behandling som är nödvändig eller obligatorisk på något sätt).
 • Personuppgifter
 • Kontaktuppgifter
 • Undersöknings- och testdata
 • Demografisk information
 • Samtyckesregister
 • Uppgifter om våra webbplatser
 • Innehålls- och reklamdata
 • Åsikter och synpunkter
 • Hantering av IT-system: hantering och drift av våra kommunikations-, IT- och säkerhetssystem; säker lagring av personuppgifter samt revisioner (inklusive säkerhetsrevisioner) och övervakning av sådana system.
 • Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig skyldighet; eller
 • Vi har ett berättigat intresse av att utföra behandlingen i syfte att hantera och underhålla våra kommunikations- och IT-system (i den utsträckning ett sådant berättigat intresse inte åsidosätts av dina intressen, grundläggande rättigheter eller friheter).
 • Personuppgifter
 • Kontaktuppgifter
 • Arbetslivsinformation
 • Undersöknings- och testdata
 • Demografisk information
 • Samtyckesregister
 • Betalningsuppgifter
 • Uppgifter om våra webbplatser
 • Arbetsgivaruppgifter
 • Innehålls- och reklamdata
 • Åsikter och synpunkter
 • Hälsa och säkerhet: hälso- och säkerhetsbedömningar och registerföring, tillhandahållande av en säker miljö på våra anläggningar och efterlevnad av relaterade rättsliga skyldigheter.
 • Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig skyldighet; eller
 • Vi har ett berättigat intresse av att utföra behandlingen i syfte att säkerställa en säker miljö i våra lokaler (i den utsträckning ett sådant berättigat intresse inte åsidosätts av dina intressen, grundläggande rättigheter eller friheter); eller
 • Behandlingen är nödvändig för att skydda en individs vitala intressen.
 • Personuppgifter
 • Kontaktuppgifter
 • Besöksloggar
 • Ekonomistyrning: försäljning, ekonomi, företagsrevision och leverantörshantering.
 • Behandlingen är nödvändig i samband med ett avtal som du har ingått med oss, eller för att vidta åtgärder innan ett avtal ingås med oss; eller
 • Vi har ett berättigat intresse av att utföra behandlingen i syfte att hantera och driva vår verksamhets ekonomiarbete (i den utsträckning ett sådant berättigat intresse inte åsidosätts av dina intressen, grundläggande rättigheter eller friheter).
 • Personuppgifter
 • Kontaktuppgifter
 • Betalningsuppgifter
 • Undersökningar: för att kontakta dig i syfte att få dina åsikter om våra webbplatser eller våra tjänster.
 • Vi har ett berättigat intresse av att utföra behandlingen i syfte att genomföra undersökningar, nöjdhetsrapporter och marknadsundersökningar (i den utsträckning ett sådant berättigat intresse inte åsidosätts av dina intressen, grundläggande rättigheter eller friheter); eller
 • Vi har fått ditt föregående samtycke till behandlingen (denna rättsliga grund används endast i samband med behandling som är helt frivillig – den används inte för behandling som är nödvändig eller obligatorisk på något sätt).
 • Personuppgifter
 • Undersöknings- och testdata
 • Samtyckesregister
 • Åsikter och synpunkter
 • Säkerhet: fysisk säkerhet i våra lokaler (inklusive register över besök i våra lokaler), kamerainspelningar och elektronisk säkerhet (inklusive inloggningsregister och åtkomstuppgifter).
 • Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig skyldighet; eller
 • Vi har ett berättigat intresse av att utföra behandlingen i syfte att säkerställa den fysiska och elektroniska säkerheten för vår verksamhet och våra lokaler (i den utsträckning ett sådant berättigat intresse inte åsidosätts av dina intressen, grundläggande rättigheter eller friheter).
 • Personuppgifter
 • Kontaktuppgifter
 • Besöksloggar
 • Utredningar: upptäcka, utreda och förebygga lag- och policybrott, i enlighet med tillämplig lagstiftning.
 • Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig skyldighet; eller
 • Vi har ett berättigat intresse av att utföra behandlingen i syfte att upptäcka och skydda mot brott mot våra policyer och tillämpliga lagar (i den utsträckning ett sådant berättigat intresse inte åsidosätts av dina intressen, grundläggande rättigheter eller friheter).
 • Personuppgifter
 • Kontaktuppgifter
 • Arbetslivsinformation
 • Besöksloggar
 • Betalningsuppgifter
 • Uppgifter om våra webbplatser
 • Arbetsgivaruppgifter
 • Juridisk efterlevnad: efterlevnad av våra rättsliga och regulatoriska skyldigheter enligt tillämplig lag.
 • Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig skyldighet.
 • Personuppgifter
 • Kontaktuppgifter
 • Arbetslivsinformation
 • Besöksloggar
 • Betalningsuppgifter
 • Uppgifter om våra webbplatser
 • Arbetsgivaruppgifter
 • Förbättring av våra webbplatser och tjänster: identifiera problem med våra webbplatser eller tjänster, planera förbättringar av våra webbplatser eller tjänster och skapa nya webbplatser eller tjänster.
 • Vi har ett berättigat intresse av att utföra behandlingen i syfte att förbättra våra webbplatser eller våra tjänster (i den utsträckning ett sådant berättigat intresse inte åsidosätts av dina intressen, grundläggande rättigheter eller friheter); eller
 • Vi har fått ditt föregående samtycke till behandlingen (denna rättsliga grund används endast i samband med behandling som är helt frivillig – den används inte för behandling som är nödvändig eller obligatorisk på något sätt).
 • Personuppgifter
 • Kontaktuppgifter
 • Undersöknings- och testdata
 • Demografisk information
 • Samtyckesregister
 • Uppgifter om våra webbplatser
 • Innehålls- och reklamdata
 • Åsikter och synpunkter

 

 • Bedrägeribekämpning: upptäcka, förebygga och utreda bedrägerier.
 • Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig skyldighet (särskilt med avseende på tillämplig arbetsrätt); eller
 • Vi har ett berättigat intresse av att utföra behandlingen i syfte att upptäcka och skydda oss mot bedrägeri (i den utsträckning ett sådant berättigat intresse inte åsidosätts av dina intressen, grundläggande rättigheter eller friheter).
 • Personuppgifter
 • Kontaktuppgifter
 • Arbetslivsinformation
 • Besöksloggar
 • Betalningsuppgifter
 • Uppgifter om våra webbplatser
 • Arbetsgivaruppgifter
 • Fastställande, utövande och försvar av rättsliga anspråk: hantering av rättsliga anspråk; fastställande av fakta och anspråk, inklusive insamling, granskning och framställning av dokument, fakta, bevis och vittnesmål; utövande och försvar av lagliga rättigheter och anspråk, inklusive formella rättsliga förfaranden.

 

 • Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig skyldighet;
 • Vi har ett berättigat intresse av att utföra behandlingen i syfte att fastställa, utöva eller försvara våra lagliga rättigheter (i den utsträckning ett sådant berättigat intresse inte åsidosätts av dina intressen, grundläggande rättigheter eller friheter); eller
 • Behandlingen är nödvändig för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.
 • Personuppgifter
 • Kontaktuppgifter
 • Arbetslivsinformation
 • Undersöknings- och testdata
 • Demografisk information
 • Besöksloggar
 • Samtyckesregister
 • Betalningsuppgifter
 • Uppgifter om våra webbplatser
 • Arbetsgivaruppgifter
 • Innehålls- och reklamdata
 • Åsikter och synpunkter
 • Rekrytering och jobbansökningar: rekryteringsaktiviteter, annonsering av befattningar, intervjuaktiviteter, analys av lämplighet för den relevanta befattningen, register över anställningsbeslut, information om erbjudanden och acceptanser.
 • Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig skyldighet (särskilt med avseende på tillämplig arbetsrätt); eller
 • Vi har ett berättigat intresse av att utföra behandlingen i syfte att utföra rekryteringsaktiviteter och hantera jobbansökningar (i den utsträckning ett sådant berättigat intresse inte åsidosätts av dina intressen, grundläggande rättigheter eller friheter); eller
 • Vi har fått ditt föregående samtycke till behandlingen (denna rättsliga grund används endast i samband med behandling som är helt frivillig – den används inte för behandling som är nödvändig eller obligatorisk på något sätt).
 • Personuppgifter
 • Kontaktuppgifter
 • Arbetslivsinformation
 • Undersöknings- och testdata
 • Demografisk information
 • Besöksloggar
 • Samtyckesregister
 • Betalningsuppgifter
 • Uppgifter om våra webbplatser
 • Arbetsgivaruppgifter
 • Innehålls- och reklamdata
 • Åsikter och synpunkter
 • Mångfaldsövervakning: skapa aggregerad statistik om kandidaternas mångfald i förhållande till specifika roller eller områden; genomföra studier om likabehandling; hjälpa kunder att uppnå sina mångfaldsmål; följa upp resultatet av vårt arbete med inkludering.
 • Vi har ett berättigat intresse av att utföra behandlingen i syfte att övervaka mångfalden bland kandidater (i den utsträckning ett sådant berättigat intresse inte åsidosätts av dina intressen, grundläggande rättigheter eller friheter); eller
 • Vi har fått ditt föregående samtycke till behandlingen (denna rättsliga grund används endast i samband med behandling som är helt frivillig – den används inte för behandling som är nödvändig eller obligatorisk på något sätt).
 • Personuppgifter
 • Demografisk information
 • Samtyckesregister
 • Åsikter och synpunkter

(G) Utlämnande av personuppgifter till tredje part

Sammanfattning – Utlämnande av personuppgifter till tredje part

Vi lämnar ut personuppgifter till: våra kunder, rättsväsende och tillsynsmyndigheter, våra externa rådgivare, våra personuppgiftsbiträden, alla parter som är nödvändiga i samband med rättsliga förfaranden, alla parter som är nödvändiga för att utreda, upptäcka eller förhindra brott, alla köpare av vår verksamhet och alla tredjepartsleverantörer av annonser, insticksprogram eller innehåll som används på våra webbplatser.

Vi lämnar ut personuppgifter till andra enheter inom Mercuri Urval-koncernen för legitima affärsändamål och driften av våra webbplatser eller tjänster till dig, i enlighet med tillämplig lag. Dessutom lämnar vi ut personuppgifter till:

 • dig och, i förekommande fall, dina utsedda representanter;
 • våra kunder för att tillhandahålla våra tjänster till dem och dig;
 • rättsväsendet och tillsynsmyndigheter, på begäran eller i syfte att rapportera faktiska eller misstänkta överträdelser av tillämpliga lagar eller förordningar;
 • revisorer, konsulter, advokater och andra externa professionella rådgivare till Mercuri Urval, med förbehåll för bindande avtalsenliga sekretessåtaganden;
 • tredjepartsbiträden (t.ex. leverantörer av betalningstjänster), belägna var som helst i världen, i enlighet med de krav som anges nedan i avsnitt (G);
 • alla relevanta parter, tillsynsmyndigheter, statliga myndigheter, brottsbekämpande myndigheter eller domstolar, i den mån det är nödvändigt för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk;
 • alla relevanta parter, tillsynsmyndigheter, statliga myndigheter, brottsbekämpande myndigheter eller domstolar, i syfte att förebygga, utreda, upptäcka eller åtala brott eller verkställa straffrättsliga påföljder;
 • alla relevanta förvärvare eller efterträdare från tredje part i händelse av att vi säljer eller överför hela eller någon relevant del av vår verksamhet eller våra tillgångar (inklusive i händelse av omorganisation, upplösning eller likvidation); och
 • alla relevanta tredjepartsleverantörer, där våra webbplatser använder tredjepartsverktyg, insticksprogram eller innehåll. Om du väljer att interagera med sådan reklam, sådana insticksprogram eller sådant innehåll kan dina personuppgifter delas med relevant tredjepartsleverantör. Vi rekommenderar att du läser sådan tredje parts integritetspolicy innan du interagerar med dess annonser, insticksprogram eller innehåll.

Om vi anlitar en tredje parts personuppgiftsbiträde för att behandla dina personuppgifter kommer detta personuppgiftsbiträde att vara föremål för bindande avtalsförpliktelser för att: (i) endast behandla personuppgifterna i enlighet med våra föregående skriftliga instruktioner, och (ii) vidta åtgärder för att skydda personuppgifternas konfidentialitet och säkerhet, tillsammans med eventuella ytterligare krav enligt tillämplig lag.

(H) Internationell överföring av personuppgifter

Sammanfattning – Internationell överföring av personuppgifter

Vi överför personuppgifter till mottagare i andra länder. När vi överför personuppgifter från Storbritannien eller EES till en mottagare utanför Storbritannien eller EES (beroende på vad som är tillämpligt) som inte finns i en adekvat jurisdiktion gör vi det på grundval av standardavtalsklausuler eller koncerninterna avtal om dataöverföring.

På grund av vår verksamhets internationella karaktär överför vi personuppgifter inom Mercuri Urval-koncernen och till tredje part i enlighet med vad som anges i avsnitt (G) ovan i samband med de syften som anges i denna policy. Av detta skäl överför vi personuppgifter till andra länder som kan ha andra lagar och krav på efterlevnad av dataskydd än de som gäller i det land där du befinner dig.

Om ett undantag eller en avvikelse gäller (t.ex. när en överföring är nödvändig för att fastställa, utöva eller försvara ett rättsligt anspråk) kan vi komma att förlita oss på det undantaget eller den avvikelsen, beroende på vad som är lämpligt. Om inget undantag eller ingen avvikelse gäller och vi överför dina personuppgifter från Storbritannien eller EES till mottagare utanför Storbritannien eller EES (beroende på vad som är tillämpligt) som inte befinner sig i adekvata jurisdiktioner, gör vi det på grundval av standardavtalsklausuler eller koncerninterna dataöverföringsavtal. Du har rätt att begära en kopia av dessa dokument med hjälp av kontaktuppgifterna i avsnitt (Q) nedan.

Observera att när du överför personuppgifter direkt till en Mercuri Urval-enhet som är etablerad utanför Storbritannien eller EES (i förekommande fall), är vi inte ansvariga för överföringen av dina personuppgifter. Vi kommer dock att behandla dina personuppgifter från den tidpunkt då vi tar emot dessa uppgifter i enlighet med villkoren i denna policy.

(I) Dataskydd

Sammanfattning – Dataskydd

Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter. Var noga med att alla personuppgifter du skickar till oss skickas på ett säkert sätt.

Vi har infört lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som är utformade för att skydda dina personuppgifter mot oavsiktlig eller olaglig förstörelse, förlust, ändring, obehörig spridning, obehörig åtkomst och andra olagliga eller obehöriga former av behandling, i enlighet med tillämplig lag.

Eftersom internet är ett öppet system är överföringen av information via internet inte helt säker. Även om vi vidtar alla rimliga åtgärder för att skydda dina personuppgifter kan vi inte garantera säkerheten för dina uppgifter som överförs till oss via internet – all sådan överföring sker på egen risk och du ansvarar för att säkerställa att alla personuppgifter som du skickar till oss skickas på ett säkert sätt.

(J) Korrekta uppgifter

Sammanfattning – Korrekta uppgifter

Vi vidtar alla rimliga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hålls korrekta och uppdaterade och raderas eller korrigeras om vi blir medvetna om felaktigheter.

Vi vidtar alla rimliga åtgärder för att säkerställa att:

 • dina personuppgifter som vi behandlar är korrekta och, där så krävs, hålls uppdaterade; och
 • att alla dina personuppgifter som vi behandlar som är felaktiga (med hänsyn till de ändamål för vilka de behandlas) raderas eller korrigeras utan dröjsmål.

Då och då kan vi be dig att bekräfta att dina personuppgifter är korrekta.

(K) Dataminimering

Sammanfattning – Dataminimering

Vi vidtar alla rimliga åtgärder för att begränsa mängden av de personuppgifter som vi behandlar till vad som är absolut nödvändigt.

Vi vidtar alla rimliga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter som vi behandlar begränsas till de personuppgifter som rimligen är nödvändiga i samband med de syften som anges i denna policy.

(L) Lagring av uppgifter

Sammanfattning – Lagring av uppgifter

Vi vidtar alla rimliga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter sparas endast så länge det behövs i samband med ett lagligt syfte.

Vi vidtar alla rimliga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter endast behandlas under den kortaste tidsperiod som krävs för de syften som anges i denna policy. Kriterierna för att fastställa hur länge vi sparar dina personuppgifter är följande:

(1) Vi sparar personuppgifter i en form som tillåter identifiering endast så länge som:

(a) vi upprätthåller en löpande relation med dig (t.ex. om du är en kandidat i vårt Executive Candidate Network); eller

(b) dina personuppgifter är nödvändiga i samband med de lagliga syften som anges i denna policy, för vilka vi har en giltig rättslig grund (t.ex. när dina personuppgifter ingår i ett avtal mellan oss och din arbetsgivare och vi har ett berättigat intresse av att behandla dessa personuppgifter i syfte att driva vår verksamhet och fullgöra våra skyldigheter enligt det avtalet; eller när vi har en rättslig skyldighet att behålla dina personuppgifter),

och:

(2) om relevanta rättsliga anspråk görs fortsätter vi dessutom att behandla personuppgifter under de ytterligare perioder som är nödvändiga i samband med det anspråket.

När perioderna i paragraferna (1) och (2) ovan har löpt ut, var och en i tillämplig utsträckning, kommer vi antingen att:

 • permanent radera eller förstöra relevanta personuppgifter, eller
 • anonymisera de aktuella personuppgifterna.

(M) Dina lagliga rättigheter

Sammanfattning – Dina lagliga rättigheter

Tillämplig lag kan ge dig ett antal rättigheter, exempelvis: rätten att inte lämna ut dina personuppgifter till oss; rätten att få tillgång till dina personuppgifter; rätten att begära rättelse av felaktigheter; rätten att begära radering eller begränsning av behandlingen av dina personuppgifter; rätten att invända mot behandlingen av dina personuppgifter; rätten att få dina personuppgifter överförda till en annan personuppgiftsansvarig; rätten att återkalla ditt samtycke; och rätten att lämna in klagomål till dataskyddsmyndigheter. I vissa fall kan du vara tvungen att tillhandahålla bevis på din identitet innan vi kan verkställa dessa rättigheter.

I enlighet med tillämplig lag kan du ha följande rättigheter när det gäller behandlingen av dina relevanta personuppgifter:

 • rätten att inte tillhandahålla dina personuppgifter till oss (observera dock att vi inte kommer att kunna erbjuda dig alla funktioner på våra webbplatser eller tjänster om du inte tillhandahåller oss dina personuppgifter – t.ex. kan vi inte behandla dina förfrågningar utan nödvändiga uppgifter);
 • rätten att begära tillgång till, eller kopior av, dina relevanta personuppgifter, tillsammans med information om vilka uppgifterna är, hur de behandlas och hur de lämnas ut;
 • rätten att begära rättelse av eventuella felaktigheter i dina relevanta personuppgifter;
 • rätten att på berättigade grunder begära:
  • radering av dina relevanta personuppgifter; eller
  • begränsning av behandlingen av dina relevanta personuppgifter;
 • rätten att få vissa relevanta personuppgifter överförda till en annan personuppgiftsansvarig, i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format, i den mån det är tillämpligt;
 • i de fall där vi behandlar dina relevanta personuppgifter på grundval av ditt samtycke, rätten att återkalla detta samtycke (observera att ett sådant återkallande inte påverkar lagligheten av någon behandling som utförts före det datum då vi mottog meddelandet om sådant återkallande och inte förhindrar behandlingen av dina personuppgifter baserat på någon annan tillgänglig rättslig grund); och
 • rätten att lämna in klagomål om behandlingen av dina relevanta personuppgifter till en dataskyddsmyndighet (i synnerhet i förhållande till Storbritannien, Information Commissioner's Office (https://ico.org.UK/ ) eller i förhållande till EU, dataskyddsmyndigheten för EU-medlemsstaten där du bor eller arbetar, eller där den påstådda överträdelsen inträffade (se listan här: https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/members_en ), var och en i förekommande fall).

I enlighet med tillämplig lag kan du också ha följande ytterligare rättigheter när det gäller behandlingen av dina relevanta personuppgifter:

 • rätten att, av skäl som rör din särskilda situation, invända mot behandlingen av dina relevanta personuppgifter som utförs av oss eller för vår räkning, där sådan behandling baseras på artikel 6.1 (e) (allmänt intresse) eller 6.1 (f) (berättigade intressen) i GDPR/Storbritanniens GDPR; och
 • rätten att invända mot behandlingen av dina relevanta personuppgifter som utförs av oss eller för vår räkning i direktmarknadsföringssyfte.

Detta påverkar inte dina lagstadgade rättigheter.

Om du vill utöva en eller flera av dessa rättigheter, eller för att ställa en fråga om dessa rättigheter eller något annat villkor i denna policy, eller om vår behandling av dina personuppgifter, ska du använda kontaktuppgifterna i avsnitt (Q) nedan. Observera att:

 • i vissa fall kommer du att vara tvungen att tillhandahålla bevis på din identitet innan vi kan verkställa dessa rättigheter; och
 • om din begäran kräver fastställande av ytterligare fakta (t.ex. ett beslut om huruvida någon behandling strider mot tillämplig lag) kommer vi att undersöka din begäran så snart det är rimligen möjligt innan vi beslutar vilka åtgärder som ska vidtas.

(N) Cookies och liknande tekniker

Sammanfattning – Cookies och liknande tekniker

Vi behandlar personuppgifter genom att använda cookies och liknande tekniker. Mer information finns i vår cookiepolicy.

När du besöker en webbplats placerar vi vanligtvis cookies på din enhet, eller läser in cookies som redan finns på din enhet, alltid förutsatt att ditt samtycke inhämtats, där så krävs, i enlighet med tillämplig lag. Vi använder cookies för att registrera information om din enhet, din webbläsare och i vissa fall dina preferenser och surfvanor. Vi behandlar personuppgifter med hjälp av cookies och liknande tekniker i enlighet med vår cookiepolicy.

(O) Användarvillkor

Översikt – Användarvillkor

Våra användarvillkor reglerar all användning av våra webbplatser och våra tjänster.

All användning av våra webbplatser eller tjänster omfattas av våra användarvillkor. Vi rekommenderar att du regelbundet granskar våra användarvillkor för att se eventuella ändringar som vi kan komma att göra från tid till annan.

(P) Direktmarknadsföring

Sammanfattning – Direktmarknadsföring

Vi behandlar personuppgifter för att kontakta dig med information om webbplatser eller tjänster som kan vara av intresse för dig. Du kan när som helst avsluta prenumerationen utan kostnad.

Vi behandlar personuppgifter för att kontakta dig via e-post, telefon, direktreklam eller andra kommunikationsformat för att ge dig information om webbplatser eller tjänster som kan vara av intresse för dig, för att skicka dig vår Assignment Bulletin eller vår Mercuri Urval Executive Inspiration om du väljer att få dem. Vi kan också komma att behandla personuppgifter i syfte att visa innehåll som är anpassat till din användning av våra webbplatser eller tjänster. Om vi tillhandahåller webbplatser eller tjänster till dig kan vi komma att skicka eller visa information om våra webbplatser eller tjänster, kommande kampanjer och annan information som kan vara av intresse för dig, exempelvis genom att använda de kontaktuppgifter som du har tillhandahållit oss, eller på annat lämpligt sätt, alltid förutsatt att ditt samtycke inhämtats i förväg i den utsträckning som krävs enligt tillämplig lag.

Du kan när som helst avsluta prenumerationen på vår e-postlista genom att klicka på länken för avanmälan som finns i all digital marknadsföringskommunikation som vi skickar, eller genom att skicka ett mejl till gdpr.int@mercuriurval.com. Observera att det kan ta upp till 2 veckor att behandla din begäran om avanmälan. Under denna tid kan det hända att du fortsätter att få kommunikation från oss. Efter att du har avslutat prenumerationen kommer vi inte att skicka dig fler e-postmeddelanden om kampanjer, men under vissa omständigheter kommer vi att fortsätta att kontakta dig i den utsträckning som krävs för att uppfylla dina önskemål gällande webbplatser eller tjänster.

(Q) Information om personuppgiftsansvariga

Sammanfattning – Information om personuppgiftsansvariga

Det finns flera MU-enheter som agerar som personuppgiftsansvariga i enlighet med denna policy, och de finns listade på vår webbplats.

I denna policy anges relevanta personuppgiftsansvariga på https://www.mercuriurval.com/global/contact/find-us/

Kontaktuppgifter till vårt dataskyddsombud:

Namn: Lene Juul Pedersen
E-post: gdpr.int@mercuriurval.com
Telefon: +45 50 70 70 48

(R) Definitioner

 • Adekvat jurisdiktion” avser ett rättsområde som Europeiska kommissionen formellt har betecknat som ett rättsområde med adekvat skyddsnivå för personuppgifter.
 • Cookie” är en liten fil som placeras på din enhet när du besöker en webbplats (inklusive våra webbplatser). I denna policy omfattar en hänvisning till en ”cookie” analoga tekniker som web beacons och tydliga GIF:ar.
 • Personuppgiftsansvarig” avser den enhet som avgör hur och varför personuppgifter behandlas. I många jurisdiktioner har den personuppgiftsansvarige det primära ansvaret för att följa tillämpliga dataskyddslagar.
 • Dataskyddsmyndighet” avser en oberoende offentlig myndighet som enligt lag har till uppgift att övervaka efterlevnaden av tillämpliga dataskyddslagar.
 • EES” avser europeiska ekonomiska samarbetsområdet.
 • GDPR” avser den allmänna dataskyddsförordningen (EU) 2016/679.
 • Personuppgifter” avser information som rör en individ, eller med hjälp av vilken en individ direkt eller indirekt kan identifieras, i synnerhet genom hänvisning till en identifieringsfaktor som ett namn, ett identifikationsnummer, platsdata, en onlineidentifierare eller till en eller flera faktorer som är specifika för den individens fysiska, fysiologiska, genetiska, mentala, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet.
 • Behandling”, ”behandla” eller ”behandlad” avser allt som görs med personuppgifter, oavsett om det sker automatiskt eller inte, såsom insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, anpassning eller ändring, hämtning, konsultation, användning, utlämnande genom överföring, spridning eller tillgängliggörande på annat sätt; anpassning eller kombinering, begränsning, radering eller förstöring.
 • Personuppgiftsbiträde” avser en person eller enhet som behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning (andra än anställda hos den personuppgiftsansvarige).
 • Relevanta personuppgifter” avser personuppgifter som vi är personuppgiftsansvariga för.
 • Känsliga personuppgifter” avser personuppgifter om ras eller etnicitet, politiska åsikter, religiösa eller filosofiska övertygelser, fackliga medlemskap, biometriska data, fysisk eller psykisk hälsa, sexualitet, faktiska eller påstådda brott eller straff, nationellt identifieringsnummer eller annan information som anses vara känslig enligt tillämplig lag.
 • Standardavtalsklausuler” avser mallar för överföringsklausuler som antagits av Europeiska kommissionen eller antagits av en dataskyddsmyndighet och godkänts av Europeiska kommissionen.
 • Webbplats” avser alla webbplatser som drivs eller underhålls av oss eller för vår räkning.
 • Storbritanniens GDPR” avser GDPR som en del av de lagar som är tillämpliga i Storbritannien i enlighet med avsnitt 3 i European Union (Withdrawal) Act 2018, och som tillämpas och ändras genom bilaga 2 i Data Protection, Privacy and Electronic Communications (Amendments etc) (EU Exit) Regulations 2019 (SI 2019/419) eller som ändras från tid till annan av andra lagar som är tillämpliga i Storbritannien).
 • UK International Data Transfer Agreement” avser det avtal om dataöverföring som antogs av Storbritanniens informationsmyndighet den 21 mars 2022.