Våra värderingar och uppförandekod

Våra värderingar och vår uppförandekod grundar sig i vår långsiktiga affärstro och de kav som ställs på oss i vår affärssituation:  

 • All employees are expected to work and behave according to our companies Values and Code of Conduct, wherever in the world we are.
 • Alla anställda förväntas arbeta och uppträda enligt vårt företags värderingar och uppförandekod, var helst i världen vi är.
 • Vi kommer inte att bedriva affärsrelationer som placerar våra värderingar eller uppförandekoder i fara
 • Våra värderingar och uppförandekoder kommer att integreras i vår företagspolicy och övrigt strukturellt kapital

Våra värderingar

 • Vi tar fullt personligt ansvar för vårt eget beteende och prestation
  Vårt beteende möter högsta krav på personligt och professionellt ansvar
  Vi skapar förtroende
 • Vi är fast beslutna att nå hög kvalitet i allt vårt arbete
  Vi arbetar resultatorienterat, effektivt och flexibelt
  Vi skapar framgång
 • Vi samarbetar med respekt och positiv energi gentemot kunder, kandidater, kollegor och övriga intressenter
  Vi värdesätter mångfald och förenar människor kring gemensamma mål
  Vi skapar starka relationer
 • Vi prioriterar våra kunders behov varje dag
  Vi är marknadsorienterade och fokuserar på att förstå behoven hos våra kunder och i marknaden
  Vi skapar djup expertis

Vår uppförandekod

 • Anställdas och chefers ansvar
  Anställda vid Mercuri Urval ska alltid utföra sina arbetsuppgifter i företaget, dess kunders och kandidaters bästa intresse. Vi rapporterar omedelbart och vidtar nödvändiga åtgärder vid händelser som placerar företaget, dess anställda, kunder eller kandidater i fara.
 • Affärspraxis
  Mercuri Urval arbetar enligt dokumenterade kvalitetsstandarder, arbetsrutiner och styrningsmodeller. Våra högkvalitativa arbetsprocesser säkerställer att överenskomna mål uppnås och att standarder efterlevs.
 • Anställningspraxis
  Mercuri Urvals anställda arbetar enligt våra värderingar och arbetsmetoder, som beskrivs i vår Company Employment Policy. Vi arbetar som ett globalt team.
 • Arbetsmiljö
  Mercuri Urval är en öppen och meritokratisk arbetsplats med fokus på våra kunder och kandidater. Vi erbjuder en säker och hälsosam arbetsplats för våra medarbetare och besökare.
 • Miljöpraxis
  Mercuri Urval vill undvika att påverka miljön negativt genom vår verksamhet. Vi använder modern teknik och verkar för att minska vår användning av resurser som kan skada miljön.
 • Anti-korruption
  Mercuri Urval ägs av en oberoende stiftelse. Vi har accepterar inga mutor eller korruption i vår verksamhet.