Prosjektleiar / rådmann

Nye Ullensvang kommune søkjer prosjektleiar/rådmann

Samlande – Løysingsfokusert - Raus

 • Plassering

  Odda

 • Selskap

  Ullensvang kommune

 • Referansenummer

  NO-03065

 • Publiseringsdato

  20.02.2018

www.odda.kommune.no

Stillingen

Å skapa ein ny kommune skal vera prega av likeverd, vidsyn og gjensidig forståing. Den nye kommunen skal utviklast og driftast med utgangspunkt i dei tidlegare kommunane sine fortrinn og sterke sider, men og ta inn over seg utfordringane i framtida. Ullensvang kommune skal organiserast slik at den kan møta framtida sine utfordringar og krav til tenesteutøving til innbyggjarane på ein god måte.

Me søkjer ein prosjektleiar som skal leie arbeidet med å bygge Ullensvang kommune. Prosjektleiaren vil ha fokus på leiing, samhandling og organisasjons- og kulturbygging. Med utgangspunkt i intensjonsavtalen mellom dei tre kommunane og moderne organisasjonsutvikling, vil du vere ei drivkraft i etableringa av den nye kommunen. Prosjektleiaren vil gå inn i rolla som rådmann i den nye kommunen frå 01.01.2020.

Som prosjektleiar vil du rapportere direkte til Fellesnemda for den nye kommunen, og du vil jobbe tett saman med rådmenn, tillitsvalde og andre sentrale personar. Gode evner til samarbeid vil vere avgjerande for å lukkast i denne rolla. Det vil vere viktig at du kan bidra til å skape engasjement og begeistring, både internt i organisasjonen og hjå innbyggjarane. Den som vert tilsett må vere tillitsvekkjande og trygg, like å vera synleg og god til å skapa relasjonar. Initiativ og driv er eigenskapar som vil bli verdsatt.

Me ser etter ein leiar med høgare utdanning, solid leiarerfaring og dokumenterte resultat. Kunnskap om samfunns- og næringsutvikling, samt erfaring frå organisasjonsutvikling og omstillingsprosjekt i store verksemder vil vere sentralt. Me ser det som ein føresetnad at aktuelle kandidatar har god forståing for samspelet mellom politikk, fag og administrasjon. Innsikt og interesse  for den digitale samfunnsutviklinga vil vere ein fordel.

Vi tilbyr ei særs spennande stilling i ein attraktiv region. Prosjektleiaren vil vera sentral i arbeidet med å bygge den nye kommunen og vil ha stort handlingsrom i eit miljø prega av handlekraft og fokus på løysingar. Løn etter avtale.

Spørsmål om stillinga kan rettast til Mercuri Urval v/ Gro Reinertsen tlf. 975 59 058/ Ole Petter Bratteberg tlf. 975 59 036. Alle førespurnader til Mercuri Urval vert handsama konfidensielt, om ynskjeleg óg overfor oppdragsgjevar til søknadsfristen er ute.

Søk på stillinga  snarast, og seinast 18.03.2018.  Søk Her


Om selskapet

Jondal, Odda og Ullensvang utgjer ein felles bu- og arbeidsregion og har samarbeid på fleire område over mange år. Som del av den nasjonale kommunereforma vedtok kommunane i 2016 å slå seg saman frå 1.1.2020.

Den nye kommunen skal heita Ullensvang kommune og kommunesenteret skal vera i Odda.