Direktør for Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, Hjørring Kommune

Er du parat til at være medlem af en direktion, der tænker og handler helhedsorienteret?

Har du ambitioner, mod til at tænke nyt, idéer til samskabelse og vilje til at sætte handling bag de vigtige dispositioner inden for børne- og arbejdsmarkedsområdet?

Hjørring Kommune er en organisatorisk og administrativt veldrevet og stabil kommune med høj performance og med en nordjysk selv­forståelse og bevidsthed: ”Hjørring er en poten­tiale­fyldt kommune midt i Skandinavien med mulighed for udvikling”. Både ledelse og medarbejdere har høj faglighed, tager ansvar og ejerskab og er optaget af at skabe værdi, synergier og kvalitet i kerneydelserne.

Som direktør for Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltningen bliver du overordnet ansvarlig for den samlede drift og udvikling af forvaltningen. Én af de største udfordringer på forvaltningsområdet er et vigende elevgrundlag, som presser skolevæsenet i de kommende år, usikkerheden om den fremadrettede nationale opgavefordeling og organisering ift. jobcentrene og en generel samfundsudvikling med et øget pres på børne- og familieområdet. Kommunen er  som mange andre kommuner både på kort og lang sigt også udfordret af de generelle økono­miske vilkår, en faldende arbejdsstyrke og flere ældre. Kommunen er derfor midt i en omorganisering af de administrative ressourcer – herunder sammenlægning af forvaltninger – for at udnytte potentialet i at øge graden af automatisering og effekti­visering af arbejdsgangene og skabe synergier på tværs af forvaltningerne.

Direktøren bliver en del af direktionen i Hjørring Kommune, som – foruden direktøren for Børn og Arbejdsmarked – består af kommunaldirektøren, vicekommunaldirektøren, der også er direktør for Kultur, Teknik og Miljø og direktøren for Sundhed, Ældre og Handicap. Direktionen betragter Hjørring Kommune som en enheds­forvaltning, hvor Direktionen har ansvaret for helheden og kommunens fremadrettede udvikling – med en underliggende drifts­mæssig forvalt­ningsorganisering omkring forskellige kerneopgaver. Direktøren kommer derfor til at indgå i et markant forpligtende direktions­sam­arbejde.

Der venter mange spændende og krævende opgaver. Direktøren for Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltningen skal blandt andet:

  • Være frontløber for organisationens værdi- og ledelsesgrundlag.
  • Sikre, at Byrådet og de politiske udvalg har de bedste forudsætninger for at træffe politiske beslutninger og med et passende råderum være i stand til at sætte den politiske retning for området.
  • Sikre et velfungerende samarbejde i chefgruppen. Direktøren skal understøtte cheferne i at skabe det nødvendige ledelsesmæssige råderum i hverdagen – herunder sikre, at beslut­ninger træffes tættest muligt på driften. Herudover skal direktøren sikre, at cheferne afklarer ansvar ift. egne og fælles opgaver.
  • I samarbejde med direktøren for SÆH være med til at udvikle, gentænke og modernisere hele velfærdsområdet, så Hjørring Kommune fortsat kan udnytte ressourcerne optimalt og levere velfærdsydelser af høj kvalitet – blandt andet ved at indtænke brugen af velfærdsteknologi og ved at inddrage civilsamfundet, virksomhederne, brugere, forældre etc.

Vi forestiller os, at du kommer med følgende uddannelses- og erfaringsmæssige baggrund:

  • Erfaring med helhedsorienteret organisatorisk topledelse på direktør- eller chefniveau fra offentlig virksomhed i kommunalt, regionalt eller statslig regi.
  • Erfaring med og/eller viden om børne- og arbejdsmarkedsområdet.
  • Erfaring med rådgivning af både politiske aktører og organer.
  • Evner inden for tværorganisatorisk, strategisk tænkning ud fra helheds­betragtning om kvalitet og effektivitet.
  • Relevant videregående uddannelse på kandidatniveau – og gerne en lederuddannelse.
  • Et solidt fagligt netværk.

Vil du vide mere

Du kan læse mere om Hjørring Kommune, stillingen som direktør og ansættelsesprocessen i det uddybende notat

Alle, der har interesse i stillingen, er meget velkomne til at kontakte Mercuri Urval, Jesper Lund, T: 4045 3435, E: jesper.lund@mercuriurval.com eller Carsten Gløvermose Nielsen, T: 3025 9801 eller E: carsten.glovermose. nielsen@mercuriurval.com. Alle henvendelser vil blive behandlet fortroligt. Du er også velkommen til at kontakte kommunaldirektør Leif Johannes Jensen, T: 4122 3013, E: leif.johannes.jensen@hjoerring.dk

Praktisk

Ansøgningsfristen udløber den 23. oktober 2023 kl. 9.00. Ansøgning og cv uploades hos Mercuri Urval via søgefeltet øverst på siden her (referencenummer: DK-09901).

Første samtalerunde gennemføres den 2. november og anden samtalerunde den 16. november 2023. Der vil være testforløb mellem samtalerne. Tiltrædelse i jobbet er den 1. januar 2024.

Om virksomheden

Læs mere om Hjørring Kommune